ปตท.สผ. ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาและจัดตั้งหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียมแห่งแรกในประเทศไทย


ปตท.สผ. ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาและจัดตั้งหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียมแห่งแรกในประเทศไทย

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ กสิณฤกษ์   ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียม (หลักสูตรนานาชาติ) ณ คณะวิทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ซึ่งเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียมนี้ เป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย

ภายใต้ข้อตกลง "COOPERATIVE INSTITUTE FOR PETROLEUM GEOPHYSICS PROGRAM BETWEEN PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED AND CHIANG MAI UNIVERSITY" เริ่มตั้งแต่ปี 2555    ปตท.สผ. ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงาน บรรจุด้วยเนื้อหาวิชาและเทคโนโลยีด้านธรณีฟิสิกส์      ที่ทันสมัยและใช้อยู่ในอุตสาหกรรมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในปัจจุบัน ในระยะเวลา 18 เดือน นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากคณาจารย์ประจำหลักสูตรควบคู่ไปกับคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากสถาบันและมหาวิทยาลัย    ชั้นนำในต่างประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยลีดส์ จากสหราชอาณาจักร เป็นต้น    ในช่วง 5 ปีการศึกษาแรก ระหว่างปี 2557 ถึง 2562   ปตท.สผ.จะสนับสนุนด้านการเงินเพื่อใช้ดำเนินการจำนวน  5.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 176 ล้านบาท  โดยภายในปีการศึกษาแรกนี้ หลักสูตรฯ จะผลิตมหาบัณฑิตรุ่นแรกได้ถึง 12 คนจากทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช กล่าวว่า "ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความยากและความท้าทายมากขึ้น เนื่องจากแหล่งปิโตรเลียมที่มีปริมาณลดน้อยลง ความซับซ้อนทางด้านธรณีวิทยามีเพิ่มขึ้น เพราะมีการผลิตมาเป็นระยะเวลานาน      ปตท.สผ. เห็นว่าองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านธรณีฟิสิกส์เป็นกุญแจสำคัญที่จะไขความชัดเจนของภาพชั้นหิน และลักษณะธรณีวิทยาใต้พื้นโลก ช่วยให้นักธรณีฟิสิกส์สามารถวิเคราะห์ศักยภาพการเกิดแหล่งปิโตรเลียมได้อย่างแม่นยำขึ้น  ซึ่งมีความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ต่อความสำเร็จในการสำรวจค้นหาและการเพิ่มผลผลิตปิโตรเลียม  ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีหลักสูตรธรณีฟิสิกส์ที่มีเนื้อหาวิชาเกี่ยวข้องกับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมโดยตรงเปิดสอนภายในประเทศ   ดังนั้น  ปตท.สผ.จึงมีแนวคิดที่จะร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวและเปิดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรประจำขึ้นภายในประเทศสำหรับเป็นแหล่งผลิตและพัฒนานักธรณีฟิสิกส์ที่มีคุณภาพป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการบุคคลากรด้านนี้ทั้งในและต่างประเทศ  และเห็นว่าภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีโครงสร้างพื้นฐานและประสบการณ์การเรียนการสอน สาขาธรณีฟิสิกส์ในระดับที่จะสามารถพัฒนาและเปิดการสอนหลักสูตรตามที่ ปตท.สผ. ประสงค์ได้"

ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ กสิณฤกษ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า "ปตท.สผ. และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้สนับสนุนและร่วมมือกันในการพัฒนาหลักสูตรและผลิตบัณฑิตทางด้านธรณีศาสตร์ และธรณีฟิสิกส์ให้กับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมตลอดหลายปีที่ผ่านมา และได้เห็นถึงการขาดแคลนบุคลากรในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม จึงได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียม (หลักสูตรนานาชาติ) มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อเป็นกำลังหลักในการพัฒนาแหล่งผลิตปิโตรเลียมทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นอกจากนั้น ยังเป็นการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพิ่มขีดความสามารถในการทำงานด้านงานวิจัยให้สูงขึ้นด้วย

นอกจากการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งนี้แล้ว ปตท.สผ. ยังให้การสนับสนุนด้านการศึกษาอื่น ๆ อีกหลายโครงการ  เช่น

โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโทนานาชาติสาขาธรณีศาสตร์ ปิโตรเลียม ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ปตท.สผ. กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงระยอง และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ กลุ่ม ปตท. ภาคพื้นตะวันออกที่ จังหวัดระยอง

โครงการให้ทุนการศึกษานักเรียนมัธยมปลายผ่านสำนักงาน ก.พ.ศึกษาต่อต่างประเทศระดับปริญญาตรีสาขา "ธรณีศาสตร์" "วิศวกรรมปิโตรเลียม"และ "วิศวกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง"

โครงการดึงดูดความสนใจนักเรียนมัธยมปลายให้เลือกเรียนต่อระดับปริญญาตรีสาขา" ธรณีศาสตร์" ผ่านกิจกรรมค่ายเยาวชน "ปตท.สผ. สร้างคนค้นหาปิโตรเลียม"(High School Attraction Campaign)

โครงการให้ทุนฝึกอบรมช่างเทคนิคปิโตรเลียม ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ปตท.สผ. และ เชฟรอน

โครงการให้ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาอาจารย์ นักศึกษา ศูนย์วิทยบริการ และสื่อการสอน แก่วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

ปตท.สผ. เป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแห่งชาติ ปัจจุบันดำเนินกิจการสำรวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียมทั้งบนบกและในทะเลกว่า 40 โครงการใน 11 ประเทศทั่วโลก เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

 

Comment : ปตท.สผ. ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาและจัดตั้งหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียมแห่งแรกในประเทศไทย
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ