โรงไฟฟ้าทดแทนแม่เมาะ 4-7 รับฟังความคิดเห็น EHIA ใหม่ 29 เมษานี้

27/04/2017 | 1110 | Tags : News cate_sub_2_1

โรงไฟฟ้าทดแทนแม่เมาะ 4-7 รับฟังความคิดเห็น EHIA ใหม่ 29 เมษานี้

 


          
นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี โฆษก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า  กฟผ. และบริษัททีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด เชิญร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping หรือ ค.1)  โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4 - 7  เพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพ (EHIA) ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 16.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จตามที่มีผู้ขอแสดงความคิดเห็นไว้ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

"จากการเผยแพร่ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งสื่อสารตามช่องทางต่างๆ อย่างกว้างขวาง ทำให้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมรับฟังมากราว 500 ? 600 คน ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนขอแสดงความคิดเห็นได้ที่หน้าสถานที่จัดงาน โดยจะมีการจับสลากลำดับการแสดงความคิดเห็นในเวลา 09.05 น. นอกจากนี้ หลังการจัดประชุมแล้วเสร็จ ประชาชนยังสามารถแสดงความคิดเห็นได้ภายใน 15 วัน อีก 3 ช่องทาง ได้แก่ ทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ อีเมลล์ ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในเว็บไซต์ กฟผ. โดยความคิดเห็นทั้งหมด จะนำไปประกอบการจัดทำกระบวนการรับฟังความคิดเห็นตามขั้นตอนต่อไป"

การเปิดรับฟังความคิดเห็น EHIA ใหม่ เนื่องจากโรงไฟฟ้าดังกล่าวเคยได้รับความเห็นชอบมีกำลังผลิต 600 เมกะวัตต์ แต่จากผลการการประกวดราคาปรากฏว่า ได้โรงไฟฟ้าที่มีขนาดกำลังผลิตติดตั้งขนาด 655 เมกะวัตต์ ซึ่งแม้ว่าจะมีประสิทธิภาพและควบคุมมลภาวะได้ดีขึ้น แต่กำลังผลิตติดตั้งที่เพิ่มขึ้นทำให้ กฟผ. ต้องจัดทำ EHIA ใหม่ ทั้งนี้ ตามขั้นตอนของกฎหมาย โรงไฟฟ้าดังกล่าวสามารถก่อสร้างต่อไปได้ แต่การจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์จะต้องจัดทำ EHIA ใหม่ให้แล้วเสร็จ และขออนุมัติจ่ายไฟฟ้าตามขั้นตอนต่อไป

 สำหรับประเด็นที่มีประชาชนบางส่วนได้ฟ้องร้องต่อศาลปกครองขอให้ระงับการดำเนินการ จะมีผลต่อการจัดรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้หรือไม่ โฆษก กฟผ. ชี้แจงว่า กฟผ. พร้อมปฏิบัติตามคำสั่งศาล แต่ปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล การดำเนินงานจึงเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายตามที่ กฟผ. บริษัทผู้จัดทำรายงาน และภาคส่วนต่าง ที่ได้มีการหารือและกำหนดการไว้แล้ว

ทั้งนี้ ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อกำหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) และดาวน์โหลดข้อมูลก่อนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ www.egat.co.th และสามารถแสดงความคิดเห็นต่อร่างฉบับนี้ได้ ภายใน 15 วัน ตั้งแต่วันจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2560
Comment : โรงไฟฟ้าทดแทนแม่เมาะ 4-7 รับฟังความคิดเห็น EHIA ใหม่ 29 เมษานี้
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ