ผู้ถือหุ้น ปตท. ไฟเขียวปรับโครงสร้าง นำ PTTOR เข้าตลาดหุ้น

28/04/2017 | 1174 | Tags : News cate_sub_2_1

ผู้ถือหุ้น ปตท. ไฟเขียวปรับโครงสร้าง นำ PTTOR เข้าตลาดหุ้น 
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ ปตท. วันนี้ได้อนุมัติการปรับโครงสร้าง ปตท. ซึ่งประกอบด้วยการโอนกิจการของหน่วยธุรกิจน้ำมัน รวมถึงสินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยธุรกิจดังกล่าว ตลอดจนหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องให้แก่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด 
(PTT Oil and Retail Business Company Limited หรือ PTTOR) ("การปรับโครงสร้าง ปตท.") และรับทราบความเป็นไปได้ของแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของ PTTOR ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)  ซึ่งรวมถึงการเสนอขายหุ้นสามัญของ PTTOR ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ ปตท. ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่ทำให้ PTTOR มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Share Offering) และการนำ PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอนาคต ("รายการ IPO") 

หลังจากนี้ PTTOR จะเข้าสู่กระบวนการรับโอนกิจการก็ต่อเมื่อ ปตท. ได้รับการอนุมัติและ/หรือความเห็นชอบที่จำเป็นสำหรับการปรับโครงสร้าง ปตท. จากส่วนราชการและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงจะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป คือ การ IPO และการนำ PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ทั้งนี้ ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา ได้รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่เห็นชอบว่า การปรับโครงสร้างธุรกิจของ ปตท. ครั้งนี้จะไม่มีผลกระทบต่อระดับความมั่นคงทางพลังงานของประเทศแล้ว
สำหรับหุ้นสามัญ PTTOR ที่จะเสนอขาย เป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 55 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดภายหลังรายการ IPO  โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) การเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป ในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ของหุ้นสามัญของ PTTOR ที่เสนอขาย  และ 2) การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ ปตท. ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่ทำให้ PTTOR มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Share Offering) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 5 ของหุ้นสามัญของ PTTOR ที่เสนอขาย  

โดย ปตท. และ PTTOR จะวางแผนและกำหนดหลักเกณฑ์การกระจายหุ้น เพื่อให้มั่นใจว่าหุ้นของ PTTOR ในการ IPO จะสามารถกระจายไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง ส่วนราคาเสนอขายยังมิได้มีการกำหนด ซึ่งจะพิจารณาจากความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของผู้ลงทุน (Bookbuilding) ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญในส่วน Preferential Share Offering จะเป็นราคาเดียวกันกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป

            "ปตท. มั่นใจว่าการปรับโครงสร้าง ปตท. และรายการ IPO ครั้งนี้ จะช่วยสร้างความชัดเจนในโครงสร้างองค์กรของ ปตท.  ซึ่ง PTTOR จะถูกจัดตั้งเป็นบริษัทแกน (Flagship Company) ในการดำเนินธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกของกลุ่ม ปตท. ในอนาคต โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสการเติบโต เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการในกลุ่ม ปตท. เพิ่มความคล่องตัวและศักยภาพการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะมีส่วนช่วย SMEs ไทยขยายธุรกิจเติบโตควบคู่ไปกับ PTTOR อีกทั้งเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้คนไทยมากขึ้น
นอกจากนี้ การที่ ปตท. จะนำ PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างความชัดเจนและโปร่งใสในสายตาของสาธารณชนต่อการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากจะมีการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของ PTTOR มากขึ้นตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้ง ยังเป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ไม่ประสงค์ให้รัฐประกอบกิจการแข่งขันกับเอกชน" นายเทวินทร์ กล่าวเพิ่มเติม

ทั้งนี้  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปตท. ครั้งนี้ ยังได้อนุมัติวาระอื่นๆ เพิ่มเติม ประกอบด้วยการรับรองรายงานผลการดำเนินงานและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 การอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจำปี 2560 รวมถึงแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560
Comment : ผู้ถือหุ้น ปตท. ไฟเขียวปรับโครงสร้าง นำ PTTOR เข้าตลาดหุ้น
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ