กฟผ. ลงนามร่วมมือกับ กคช.เดินหน้าบ้านเบอร์5

02/05/2017 | 875 | Tags : News cate_sub_2_1


กฟผ. ลงนามร่วมมือกับ กคช.เดินหน้าบ้านเบอร์5

วันนี้ (2 พฤษภาคม 2560) พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัย ระหว่าง กฟผ. กับ กคช. โดยได้รับเกียรติจาก ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รองปลัดกระทรวงพลังงาน และรองผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ เป็นสักขีพยาน ณ อาคารศูนย์ประชุมสหประชาชาติ

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศในปัจจุบัน มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี ดังนั้น ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดหาแหล่งพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการของทุกภาคส่วน ได้กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศอีกทางหนึ่ง ด้วยการส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งด้านพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และพัฒนาพลังงานที่สะอาด พร้อมสนับสนุนการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการออกกฎหมายบริหารจัดการอาคารและโรงงานควบคุม ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ใช้ไฟฟ้าในทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี จนนำไปสู่แนวทางปฏิบัติให้กับสังคมไทยได้อย่างต่อเนื่อง

 ซึ่งโครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัยที่ กฟผ. และ กคช. ร่วมกันจัดทำขึ้นนี้ ถือเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่จะผลักดันให้เกิดการยกระดับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในภาคอาคารและที่อยู่อาศัย เพื่อรองรับเป้าหมายการลดการใช้ไฟฟ้าตามกรอบแผนอนุรักษ์พลังงานปี 2558 ? 2579 โดยเชื่อมโยงเกณฑ์ประเมินพลังงานกับมาตรฐานประสิทธิภาพอาคารขั้นต่ำ หรือ Building Energy Code

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กล่าวถึงการสนับสนุนโครงการฯ ว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กคช. ได้ดำเนินการศึกษาและพัฒนาที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

โดยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ด้านที่อยู่อาศัย มุ่งเน้นให้มีจำนวนที่อยู่อาศัยที่กลุ่มเป้าหมายรับภาระได้อย่างเพียงพอ ที่อยู่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ความร่วมมือในครั้งนี้ จึงเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ประหยัดพลังงาน ทั้งยังสอดคล้องกับภาพรวมทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

ในขณะที่ นายบุญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการกิจการสังคม กฟผ. กล่าวถึงการดำเนินโครงการฯ ว่า กฟผ. ได้ประสานงานขอความร่วมมือจาก กคช. จัดทำกรอบความร่วมมือ เพื่อผลักดันให้เกิดการประหยัดพลังงานในอาคารและบ้านที่อยู่อาศัย ด้วยการบูรณาการการออกแบบเลือกใช้วัสดุการก่อสร้างและอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อการประหยัดพลังงาน พร้อมให้คำแนะนำผู้ประกอบการในการพัฒนาปรับปรุงแบบอาคารให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยในการดำเนินงานนำร่องระหว่าง 2 หน่วยงาน ตั้งเป้าให้เกิดบ้านเบอร์ 5 จำนวน 115,000 หลัง คาดว่าจะสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้กว่า 128 ล้านหน่วยต่อปี หรือปีละ 512 ล้านบาท พร้อมลด CO2 กว่า 67,000 ตันต่อปี 

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการ กคช. กล่าวว่า กคช. มีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ กฟผ. ในการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติ ซึ่งที่ผ่านมา กคช. ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง สำหรับการดำเนินงานครั้งนี้ ทั้ง 2 หน่วยงานจะร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมให้ที่อยู่อาศัยมีมาตรฐานการประหยัดพลังงาน รวมถึงกำหนดวิธีการตรวจประเมิน ให้การรับรองแบบก่อสร้าง และติดฉลากรับรองระดับประสิทธิภาพพลังงานที่อยู่อาศัยเบอร์ 5 ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ นอกจากนี้ จะดำเนินการศึกษาและพัฒนาเกณฑ์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ให้ครอบคลุมที่อยู่อาศัยทุกประเภทในโครงการของ กคช.

 โครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัย นับเป็นส่วนหนึ่งที่ตอบสนองการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทย ตามพันธกรณีที่นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 21 หรือ COP21 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อปลายปี 2558 ที่ผ่านมา โดยประเทศไทย ตั้งเป้าหมายในการลด CO2 ประมาณ 24-73 ล้านตันในปี 2563 และ 110-140 ล้านตันในปี 2573
Comment : กฟผ. ลงนามร่วมมือกับ กคช.เดินหน้าบ้านเบอร์5
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ