พพ. มอบโล่รางวัลอาคารควบคุมภาครัฐดีเด่น

17/05/2017 | 612 | Tags : News cate_sub_2_1

พพ. มอบโล่รางวัลอาคารควบคุมภาครัฐดีเด่น     นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมและมอบโล่รางวัลแก่อาคารควบคุมภาครัฐที่มีผลการดำเนินกิจกรรมการปฏิบัติงานตาม พรบ. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานยอดเยี่ยมว่า  ในปี 2560 นี้ พพ. มีเป้าหมายในการดำเนินงานมาตรการในด้านการอนุรักษ์พลังงาน ที่เข้มข้นขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานให้เป็นไปแผนการอนุรักษ์พลังงาน คือ ลดค่าสัดส่วนการใช้พลังงาน ลงร้อยละ 30 ซึ่งจะต้องลดการใช้พลังงานลงไม่น้อยกว่า 56,142 ktoe/ปี ภายในปี 2579 ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ภาคปฏิบัติ พพ.ดำเนินการทั้งภาคบังคับ ภาคความร่วมมือ และภาคการสนับสนุนได้กำหนดมาตรการ 10 มาตรการ   ในการขับเคลื่อน โดยสถานการณ์ ณ ปี 2559 บางมาตรการถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่น การจัดการโรงงานและอาคารควบคุม และการใช้เกณฑ์มาตรฐานและการติดฉลากอุปกรณ์ เป็นต้น  

ส่วนการมอบรางวัลให้แก่อาคารควบคุมภาครัฐ ในวันนี้ พพ. ได้พิจารณาให้รางวัลจากการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานในรอบปี 2558 ที่อาคารควบคุมภาครัฐจะต้องส่งมอบให้แก่ พพ. ตามกฎหมายโดยในการพิจารณาตัดสินจากอาคารควบคุมภาครัฐจำนวน 850 แห่ง คัดเลือกเฉพาะอาคารควบคุมภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและมีผลการดำเนินงานและมาตรการในการประหยัดดีเด่นเพียง10 อาคาร เพื่อรับมอบโล่รางวัล

"การมอบรางวัลแก่อาคารควบคุมภาครัฐที่มีการจัดการพลังงานดีเด่น เป็นส่วนหนึ่งของ      การส่งเสริมและกระตุ้นให้ภาครัฐ เห็นความสำคัญในการจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพและร่วมกันดำเนินกิจกรรมในพัฒนาระบบการจัดการพลังงานให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP 2015) กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานผลักดันการจัดการโรงงานและอาคารให้มีผลการประหยัดพลังงานรวมจนถึงปี 2579 อยู่ที่ 2,920 ktoe" นายประพนธ์ กล่าว
Comment : พพ. มอบโล่รางวัลอาคารควบคุมภาครัฐดีเด่น
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ