กฟผ.-สอศ. สานต่อโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

31/05/2017 | 814 | Tags : News cate_sub_2_1

กฟผ.-สอศ. สานต่อโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามความร่วมมือระดับประเทศ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ? 1 มิถุนายน 2560 โดยมี นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ผู้บริหาร คณาจารย์จากวิทยาลัยต่างๆในสังกัด สอศ. และผู้ประสานงานโครงการชีววิถีฯ ของ กฟผ. ร่วมงาน ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ เพื่อสื่อสารนโยบายการทำงานร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน

นอกจากจะเป็นการทบทวนผลลัพธ์จากการดำเนินงานร่วมกันแล้ว ยังมีการเพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยเฉพาะแนวคิดในการนำนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ ตามแนวทาง Thailand 4.0 โดยผู้เข้าร่วมสัมมนามาจากวิทยาลัยต่างๆ ในสังกัด สอศ. ที่เข้าร่วมโครงการชีววิถีฯ จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยประมง และวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ รวมทั้งสิ้น 69 วิทยาลัย รวมทั้งมีผู้ประสานงานชีววิถีของ กฟผ. จากหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ร่วมระดมความคิดเพื่อกำหนดแผนการทำงานร่วมกันต่อไป

          ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวถึงการดำเนินโครงการ "กฟผ. น้อมสืบสานปณิธานงานของพ่อ ชวนชาวไทยร่วมสานต่อ 9 พระราชปณิธานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ซึ่งหนึ่งในพระราชปณิธานที่สานต่อ คือ พระราชปณิธานด้านความพอเพียง การเอาชนะความยากจน โดย กฟผ. ได้กำหนดเป้าหมายในการสร้างชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ. ตามแนวทางโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จำนวน 89 ชุมชนทั่วประเทศ ภายในปี 2564 ซึ่ง สอศ. จะมีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าวด้วย

         ทั้งนี้ การจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการโครงการชีววิถีครั้งนี้ ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ "ถอดรหัสพระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" โดยนายจำเริญ ยุติธรรมสกุล ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ รักษาการเลขาธิการมูลนิธิรากแก้ว และภายในงานได้จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีตามความร่วมมือระหว่าง สอศ. และ กฟผ. ประจำปี 2559 และเวทีเสวนาชีววิถี   "สอศ. และ กฟผ. จะก้าวสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างไร" โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนการทำกิจกรรม Work Shop เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และระดมสมองในการพัฒนาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลเพื่อนำไปขยายผลสู่สังคม ชุมชนในวงกว้างต่อไป

          "นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่ กฟผ. และ วิทยาลัยที่อยู่ในความร่วมมือของโครงการทั้งหมด ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางและสานต่อการดำเนินโครงการฯดังกล่าว ประกอบกับรัฐบาลได้กำหนดทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในรูปแบบของ Thailand 4.0 โดยมุ่งเน้นการนำนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ถือเป็นการระดมสมองครั้งใหญ่ในการขับเคลื่อนโครงการชีววิถีฯ ในยุค Thailand 4.0 ตามความร่วมมือระหว่าง กฟผ. และ สอศ." นายกรศิษฏ์ กล่าว

 

Comment : กฟผ.-สอศ. สานต่อโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ