กระทรวงพลังงานเปิดเวทีร่างพ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

01/06/2017 | 564 | Tags : News cate_sub_2_1

กระทรวงพลังงานเปิดเวทีร่างพ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 

          วันนี้ (1 มิถุนายน 2560 ) ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า สนพ. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่กำหนดให้ ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นใน 3 ช่องทาง คือ 1) ผ่านเว็บไซต์ www.eppo.go.th  ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม ? 1 มิถุนายน 2560 และ  www.lawamendment.go.th 2) การแสดงความคิดเห็นเป็นเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม ? 1 มิถุนายน 2560  ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  หรือ โทรสาร 02-612 1391 และ 3) การจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้  มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้ค้าน้ำมัน โรงกลั่นน้ำมัน สมาคม มูลนิธิ ภาควิชาการ รวมถึงประชาชนทั่วไป รวมกว่า 300 คน

          โดยขั้นตอนต่อจากนี้ไปภายหลังรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องแล้ว สนพ. จะจัดทำรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น ประกอบการจัดทำคำชี้แจงตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจำเป็นใน การตราพระราชบัญญัติ (Checklist) โดยเมื่อดำเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จจะได้นำเสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา  คณะรัฐมนตรี และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามลำดับต่อไป ดร.ทวารัฐ กล่าวในท้ายที่สุด

 

 

Comment : กระทรวงพลังงานเปิดเวทีร่างพ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ