กฟผ. จัดรับฟังความคิดเห็นโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 4-7

09/06/2017 | 996 | Tags : News cate_sub_2_1

กฟผ. จัดรับฟังความคิดเห็นโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 4-7 

 

ว่าที่ พ.ต.อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 ได้จัดรับฟังความคิดเห็นเพื่อ กำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping) หรือ ค.1 ไปแล้วเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

 ดังนั้น ในระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2560 นี้ บริษัทจะจัดรับฟังความคิดเห็นในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.2) โดยลงพื้นที่พูดคุยเป็นกลุ่มย่อยในแต่ละตำบลและตามกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7 เวที ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลสบป้าด จางเหนือ นาสัก บ้านดง และแม่เมาะ

สำหรับรายละเอียดการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ค.2) ทั้ง 7 เวที ประกอบด้วย กลุ่มประชาชนตำบลจางเหนือ 
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 ? 12.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.จางเหนือ กลุ่มประชาชนตำบลนาสัก เวลา 13.00 ? 16.30 น. ณ ห้องประชุม อบต.นาสัก กลุ่มหน่วยงานสาธารณสุขจากทั้ง 5 ตำบล 
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 ? 12.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ (ห้องประชุมเล็ก) กลุ่มหน่วยงานราชการ องค์กรพัฒนาเอกชนและเครือข่ายสุขภาพจากทั้ง 5 ตำบล เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอ
แม่เมาะ (ห้องประชุมเล็ก) กลุ่มประชาชนตำบลสบป้าด 
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ทำการ อบต.สบป้าด กลุ่มประชาชนตำบลแม่เมาะ เวลา 13.00 ? 16.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ (ห้องประชุมใหญ่) และกลุ่มประชาชนตำบลบ้านดง 
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 ? 12.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.บ้านดง

ทั้งนี้ การจัดรับฟังความคิดเห็น ค.1 ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มีประชาชนอำเภอแม่เมาะทุกภาคส่วนเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในทุกมิติ จำนวน 2,696 คน มีผู้แสดงความคิดเห็นด้วยวาจา จำนวน 48 คน และมีผู้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหลังจากการประชุม ค.1 ทางจดหมาย อีเมล์ โทรศัพท์และโทรสาร จำนวน 39 คน โดยข้อคิดเห็นของประชาชนทั้งหมด บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ได้นำไปกำหนดขอบเขตการศึกษาและจัดทำรายงาน EHIA ให้ครอบคลุมข้อห่วงกังวลของประชาชนในพื้นที่ทั้ง 5 ตำบล และหลังจากการจัดรับฟังความคิดเห็น ค.2 ในครั้งนี้ จะเป็นขั้นตอนการทบทวนและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงาน EHIA หรือ ค.3 ต่อไป
Comment : กฟผ. จัดรับฟังความคิดเห็นโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 4-7
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ