สนพ.จุดประกายความรู้ Energy 4.0 สู่ภาคประชาชน

03/07/2017 | 904 | Tags : News cate_sub_2_1

สนพ.จุดประกายความรู้ Energy 4.0 สู่ภาคประชาชน
รายงานข่าวจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ยุค Thailand 4.0 ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยพัฒนา ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านการดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลางและเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในภาคพลังงาน กระทรวงพลังงานจึงได้วางยุทธศาสตร์นวัตกรรมฐานพลังงาน (Energy 4.0) ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการใช้พลังงานของประเทศให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่ามากขึ้น ผสมผสานการใช้พลังงานสะอาด ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ไปพร้อมกันด้วยนโยบาย Energy 4.0 

ปัจจุบันมีโครงการที่กำลังดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อให้ประเทศก้าวสู่ Value Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยฐานนวัตกรรม ที่เริ่มเห็นเป็นรูปธรรม เกิดสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นพลังงานฐานนวัตกรรม คือ 

1) การสนับสนุนให้มียานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle :EV) เทรนด์ทางเลือกใหม่ของการใช้พลังงานที่ลดการพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิง และส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม เป้าหมายภายในปี 2579 ไทยจะมีรถ EV 1.2 ล้านคัน และสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station)  690 สถานี 

 2) เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage Systems) ในระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า จากพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทนให้มีเสถียรภาพ 

3) SPP Hybrid Firm เปิดให้ผลิตไฟฟ้าโดยผสมผสานพลังงานจากธรรมชาติ เช่น แสงอาทิตย์ ลม กับพลังงานชีวภาพ เช่น ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ลดความผันผวนของพลังงานทดแทน สร้างความมั่นคงในระบบไฟฟ้า 

4) กลุ่ม Smart ทั้ง บ้านอัจฉริยะ (Smart Home) ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ(Smart Grid) และเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities)

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจสู่ทุกภาคส่วน สนพ. อยู่ระหว่างเตรียมการเผยแพร่คลิปวิดีโอความรู้เรื่อง "Energy 4.0" วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 คอยติดตามชมได้ที่เฟซบุ๊กเพจ EPPO Thailand

Comment : สนพ.จุดประกายความรู้ Energy 4.0 สู่ภาคประชาชน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ