ปตท. ย้ำเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน

18/07/2017 | 996 | Tags : News cate_sub_2_1

ปตท. ย้ำเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานใน "พิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5ส่วนที่ 2 และ โครงการ LNG Receiving Terminal แห่งใหม่ จ.ระยอง" โดยได้รับเกียรติจาก นาย ประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานคณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมในพิธี 

 ปตท. ได้เข้าร่วมในโครงการข้อตกลงคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่มีการจัดขึ้นในปี 2558 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐเจ้าของโครงการและผู้เข้าร่วมเสนอราคา ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ไม่มีการเรียกรับเงินสินบนหรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงเปิดเผยข้อมูลโครงการที่สำคัญในทุกกระบวนการอย่างโปร่งใส โดยในปี 2560 นี้ ปตท. ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ให้เข้าร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรม จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2 และ โครงการ LNG Receiving Terminal แห่งใหม่ จ.ระยอง โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนจำนวน 9 ท่าน ร่วมลงนามในฐานะผู้สังเกตการณ์ด้วย

การลงนามในข้อตกลงคุณธรรม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2 เป็นการ ลงนามระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับผู้แสดงความประสงค์จะซื้อเอกสารประมูลราคาล่วงหน้า 8 ราย โดยเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ และเพิ่มกำลังการส่งก๊าซธรรมชาติจากฝั่งตะวันออกไปยังโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฝั่งตะวันตก อีกทั้งเป็นการเพิ่มความมั่นคงในการจัดส่งก๊าซธรรมชาติ ให้แก่ โรงไฟฟ้าบางปะกง โรงไฟฟ้าวังน้อย โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และโรงไฟฟ้าพระนครใต้ เพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าในอนาคต โดยโครงการฯ มีกำหนดแล้วเสร็จภายใน ปี พ.ศ. 2564ในงบประมาณการลงทุนทั้งสิ้น 96,500 ล้านบาท

สำหรับโครงการ LNG Receiving Terminal แห่งใหม่ จ.ระยอง เป็นการลงนามระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับผู้ร่วมเสนอราคา 6 ราย ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ให้ ปตท. ดำเนินโครงการฯ ซึ่งเป็นการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว เพื่อรองรับการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ในปริมาณ 7.5 ล้านตันต่อปี มีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2565 ในวงเงินงบประมาณการลงทุน 38,500 ล้านบาท

"การลงนามข้อตกลงคุณธรรมในโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 ส่วนที่ 2 และ โครงการ LNG Receiving Terminal แห่งใหม่ จ.ระยอง ของ ปตท.ในครั้งนี้ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของ ปตท. ในการเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ตามแนวนโยบายการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาล มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อร่วมสร้างประเทศไทยให้สะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน พร้อมกับการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนตลอดไป" นายปิยสวัสดิ์กล่าว


Comment : ปตท. ย้ำเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ