"อนันตพร" เยือนอาคารอนุรักษ์พลังงาน คลอง5

21/07/2017 | 642 | Tags : News cate_sub_2_1

"อนันตพร" เยือนอาคารอนุรักษ์พลังงาน คลอง5

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ต.คลองห้า จ.ปทุมธานี ที่ตั้งของสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน (สพบ.) ซึ่งถือเป็นหน่วยงานสำคัญหนึ่งของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) สำหรับจัดฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับบุคลากร ของโรงงานและอาคารควบคุม และนอกข่ายควบคุม หรือ SME

พลเอกอนันตพร กล่าวว่า แนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยเฉพาะในกลุ่ม โรงงาน และอาคารควบคุม และนอกข่ายควบคุม ซึ่งปัจจุบันถือเป็นกลุ่มที่มีการใช้พลังงานสูงนั้น นอกจากการส่งเสริมการใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยมาตรการด้านกฎหมาย การเงิน มาตรการจูงใจแล้ว ด้านการพัฒนาบุคลากร ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการจัดการพลังงานภายในองค์กร กระทรวงพลังงาน โดย พพ. ก็ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของโรงงาน อาคารที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้ความรู้ด้านพลังงานแก่นักศึกษา นักเรียน และประชาชนที่สนใจด้วย

ในส่วน อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ฯ สพบ. ซึ่งได้มีการเข้าตรวจเยี่ยมในวันนี้ พบว่าเป็นศูนย์ฝึกอบรมสร้างบุคลากรด้านพลังงานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ มีหลักสูตรการอบรม 3 ลักษณะ คือ 1.การฝึกอบรมภาคบังคับตาม พรบ. กำหนด 2.การฝึกอบรมสนับสนุนการปฏิบัติตาม พรบ. และ 3.การพัฒนาหลักสูตรตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปรวมทั้งหลักสูตรที่ตอบสนองนโยบายของกระทรวงพลังงาน ซึ่งที่ผ่านมามีผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านหลักสูตรต่างๆ ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติของ สพบ.ไปประมาณ 11,950 คนต่อปี และตั้งแต่ปี 2535 ได้มีการฝึกอบรมไปแล้วรวมทั้งสิ้นประมาณ 174,400 คน 

ด้านนายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ คลอง 5 ปัจจุบันเป็นที่น่ายินดีว่า อาคารฯ แห่งนี้จะผ่านมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001 ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากล เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่โรงงานและอาคารควบคุมในการจัดการพลังงาน และนับเป็นอาคารภาครัฐกลุ่มแรกที่จะได้รับรองมาตรฐานนี้ ทั้งนี้ในประเทศไทยมีหน่วยงานประเภทโรงงานอาคารที่ได้รับรองแล้วเพียง 138 แห่ง และจากทั่วโลกมีองค์กรหน่วยงานที่ได้รับรอง ประมาณ 11,985 แห่ง

ทั้งนี้ ระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 ดังกล่าว เป็นมาตรฐานที่มีการควบคุมองค์ประกอบต่างๆ ที่มีผลต่อปริมาณการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงาน ได้ต่อเนื่อง โดย พพ. ยังได้นำมาตรฐานที่เกี่ยวข้องคือ ISO 50004:2014 และ ISO 50006:2014 มาพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมภาคบังคับ เพื่อให้มีมาตรฐานสูงขึ้น และช่วยสนับสนุนมาตรการประหยัดพลังงานในโรงงานและอาคารควบคุม ตามแผนอนุรักษ์พลังงานหรือ EEP ให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
Comment : "อนันตพร" เยือนอาคารอนุรักษ์พลังงาน คลอง5