PTTGC แต่งตั้ง 5 ธนาคารเป็นผู้จัดการหุ้นกู้

24/07/2017 | 1222 | Tags : News cate_sub_2_1

PTTGC แต่งตั้ง 5 ธนาคารเป็นผู้จัดการหุ้นกู้


 

นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC กล่าวว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างเตรียมการเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน มูลค่าไม่เกิน 10,000 ล้านบาท โดยได้แต่งตั้ง ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (Joint Lead Arrangers) โดยหุ้นกู้ PTTGC ที่จะเสนอขายในครั้งนี้ มีอายุ 4 ปี เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นกู้เดิมของ PTTGC (ได้แก่ หุ้นกู้ PTTGC166A และ PTTGC15DA) ผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นผู้สูงอายุ และผู้ลงทุนทั่วไป (ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในร่างหนังสือชี้ชวน) และคาดว่าจะเสนอขายในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ผ่านสาขาของธนาคารผู้จัดการการจัดจำหน่ายทั้ง 5 ธนาคาร ทั้งนี้ PTTGC ได้รับการจัดอันดับจากฟิทช์ เรทติ้งส์ ที่ระดับ AA (tha) โดยการออกหุ้นกู้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายฐานนักลงทุนโดยการเสริมสร้างฐานผู้ถือหุ้นกู้รายย่อยของ PTTGC และเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้สูงอายุมีสิทธิจองซื้อก่อน เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนในบริษัทชั้นนำของประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ไปใช้เป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และ/หรือ ชำระคืนหนี้สินที่จะครบกำหนด อันจะเป็นการรักษาระดับโครงสร้างเงินทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

 

ในขณะนี้ ทางบริษัทฯ อยู่ระหว่างยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนกับสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้

 

??????????????????????????????..

Comment : PTTGC แต่งตั้ง 5 ธนาคารเป็นผู้จัดการหุ้นกู้
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ