กฟผ.ร่วม ก.พ. จัด"ค่ายต่อแสง ต่อยอด ถ่ายทอดประสบการณ์ปีที่ 9"

08/08/2017 | 593 | Tags : Event cate_sub_3_1

กฟผ.ร่วม ก.พ. จัด"ค่ายต่อแสง ต่อยอด ถ่ายทอดประสบการณ์ปีที่ 9"

 

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยฝ่ายกิจการสังคม (อกค.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ พลเรือน (ก.พ.) จัดกิจกรรม "ค่ายต่อแสง ต่อยอด ถ่ายทอดประสบการณ์ปีที่ 9" ระหว่างวันที่ 5-8 สิงหาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุนของรัฐบาลในสหราชอาณาจักร ใช้ช่วงเวลาปิดภาคเรียนและกลับมาบ้านเกิด ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ด้วยการสอนเคล็ดลับการเรียนเก่ง การรู้จักตนเอง ตลอดจนการวางแผนการศึกษาต่อในอนาคตให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง กฟผ. ซึ่งกิจกรรมค่ายฯ ครั้งนี้ มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมเชิงวิชาการและเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรม Walk Rally กิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมสันทนาการ เป็นต้น

โดยเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 นางยุวดี ธงสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม กฟผ. ให้การต้อนรับ นางสาวสุภาพรรณ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการแผนงานและบริหารโครงการพิเศษ และคณะนักเรียนทุนรัฐบาลไทยในสหราชอาณาจักร จำนวน 40 คน จากสำนักงาน ก.พ. ในการเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จ.นนทบุรี ก่อนเดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าบางปะกง ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน และเริ่มกิจกรรมค่ายฯ ณ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง จ.ฉะเชิงเทราต่อไป

สำหรับกิจกรรมค่ายฯ ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2560 กฟผ. ได้นำน้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนทั้งสิ้น 60 คน จาก 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดบางเเสม โรงเรียนวัดศรีประชาราม และโรงเรียนบางปะกงบวรวิทยายน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่โดยรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง เข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายต่อแสง ต่อยอด ถ่ายทอดประสบการณ์ปีที่ 9" ในครั้งนี้ โดยคณะนักเรียนทุนฯ จากสำนักงาน ก.พ. ได้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ ประสบการณ์การใช้ชีวิตนักเรียนทุนในต่างประเทศ รวมทั้งแนะแนวการศึกษา และสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

นางยุวดี ธงสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมสังคม กล่าวว่า กฟผ. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเยาวชน ซึ่งถือเป็นอนาคตของประเทศ โดยกิจกรรมค่ายต่อแสง ต่อยอด ถ่ายทอดประสบการณ์ เป็นโครงการที่ กฟผ. ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนทุนจากต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นกลุ่มเยาวชนที่มีศักยภาพสูง ได้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนไทยรุ่นน้อง ให้ได้รู้จักตนเอง และเห็นความสำคัญของการศึกษา เพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมไทย อีกทั้งนักเรียนทุนฯ บางส่วนได้เลือกศึกษาต่อในด้านวิศวกรรมศาสตร์ จึงให้ความสนใจในกระบวนการผลิตไฟฟ้าเป็นอย่างมาก มีการสอบถามถึงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าของประเทศ การวางแผนการใช้เชื้อเพลิงในอนาคต สัดส่วนพลังงานฟอสซิล พลังงานหมุนเวียน รวมทั้งแนวคิดที่จะเริ่มใช้พลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งในต่างประเทศถือเป็นเชื้อเพลิงสะอาด เป็นต้น ทั้งนี้ ถือเป็นการสร้างเครือข่ายเยาวชนด้านพลังงานที่สำคัญอีกด้วย

Comment : กฟผ.ร่วม ก.พ. จัด"ค่ายต่อแสง ต่อยอด ถ่ายทอดประสบการณ์ปีที่ 9"
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ