ส.อ.ท.จัดสัมมนาEnergy 4.0 โอกาสของอุตสาหกรรมไทย

06/09/2017 | 581 | Tags : News cate_sub_2_1

ส.อ.ท.จัดสัมมนาEnergy 4.0 โอกาสของอุตสาหกรรมไทย

 

              

               พล.อ. อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยในงานสัมมนาวิชาการ Energy Symposium 2017 เรื่อง "Energy 4.0..โอกาสของอุตสาหกรรมไทย" ว่า กระทรวงพลังงานได้เริ่มการขับเคลื่อนนโยบาย Energy 4.0 โดยมีหลักการที่สำคัญในการยกระดับประสิทธิภาพของระบบพลังงานในปัจจุบัน และการนำนวัตกรรมที่เหมาะสม มาใช้ในการพัฒนา สำหรับองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย กระทรวงพลังงานได้คำนึงให้ครอบคลุมระบบพลังงานทั้งระบบ (Energy Supply Chain) ตั้งแต่การผลิต จัดหา แปรรูป ขนส่งไปจนถึงการใช้ โดยได้แบ่งตามประเภทของพลังงานโดยจะครอบคลุมถึงแผนพลังงานระยะยาว ได้แก่ แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ และแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าควบคู่ไปกับแนวนโยบายประชารัฐ

               สำหรับในด้านเชื้อเพลิงภาคขนส่ง ก็มีมาตรการสำคัญที่จะขับเคลื่อนการส่งเสริมการผลิตและการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งจะดำเนินการศึกษาต้นทุนร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การกำหนดแนวทางการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพอย่างยั่งยืน และการเพิ่มสัดส่วนการใช้เอทานอล และไบโอดีเซลด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีให้ดีขึ้น การเพิ่มศักยภาพการขนส่งน้ำมัน ส่วนด้านไฟฟ้า ได้จัดทำแผนการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนในแต่ละด้าน การสร้างตลาดซื้อขายไฟให้โรงไฟฟ้าเก่าที่มีศักยภาพ การบริหารจัดการให้ผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าต้นทุนต่ำให้มากที่สุด พร้อมทั้งการประกวด Smart City ต้นแบบ และการกำหนดรูปแบบทางธุรกิจไมโครกริด และการขับเคลื่อน Third Party Access Code พร้อมทั้งการสร้างความต่อเนื่องการผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศ และการขยาย LNG Terminal และท่อก๊าซธรรมชาติ

          "การขับเคลื่อน Energy 4.0 มีเป้าหมายเพื่อยกระดับการบริหารจัดการระบบพลังงาน ส่งผลให้การผลิต การจัดหาพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตั้งเป้าการลดใช้พลังงานในภาคต่างๆ ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคครัวเรือนอาคาร และภาคขนส่ง เป็นต้น" รมว.พลังงาน กล่าว

 นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ยุค Thailand 4.0 ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยพัฒนาด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านการดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในภาคพลังงาน ตามที่กระทรวงพลังงานได้วางยุทธศาสตร์นวัตกรรมฐานพลังงาน (Energy 4.0) ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการใช้พลังงานของประเทศให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่ามากขึ้น ผสมผสานการใช้พลังงานสะอาด ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ไปพร้อมกันด้วยนั้น

"สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ในการประสานนโยบายและดำเนินการร่วมกับภาครัฐ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการประกอบการของภาคอุตสาหกรรม  จึงจัดให้มีการสัมมนาวิชาการ Energy Symposium 2017 เรื่อง "Energy 4.0...โอกาสของอุตสาหกรรมไทย" ขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานต่างๆ ได้รับข้อมูลทิศทางพลังงานโลก ตลอดจนแนวนโยบายและทิศทางด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนของพลังงานไทย ได้เตรียมความพร้อม และมีการปรับตัวได้ทันกับสถานการณ์พลังงาน สามารถดำเนินการได้สอดคล้อง และแข่งขันกับตลาดโลกได้ พร้อมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างภาครัฐ และเอกชน ทั้งนี้ภายในงานยังจัดให้มีการออกบูธนิทรรศการ "Energy Fair" โดยหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน มาร่วมให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยตรงอีกด้วย"นายวีรศักดิ์ กล่าว

Comment : ส.อ.ท.จัดสัมมนาEnergy 4.0 โอกาสของอุตสาหกรรมไทย
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ