ปตท.-วิสาหกิจชุมชนจับมือซื้อขายเมล็ดกาแฟ

19/09/2017 | 1174 | Tags : News cate_sub_2_1

ปตท.-วิสาหกิจชุมชนจับมือซื้อขายเมล็ดกาแฟ


 

 

 นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายเมล็ดกาแฟกะลา ภายใต้กระบวนการปลูกและการผลิตกาแฟระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระหว่าง วิสาหกิจชุมชนกาแฟปางขอน และ วิสาหกิจชุมชนกาแฟอาข่าปางขอน กับ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. และคาเฟ่ อเมซอน ปตท. ณ บ้านปางขอน ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นการส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม ที่ประกอบด้วย การพัฒนาการปลูกและผลิตกาแฟด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ  การจัดหาเมล็ดกาแฟดิบและเพิ่มช่องทางการจำหน่าย รวมถึงสนับสนุนการจ้างงานชุมชนในท้องถิ่นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง เติบโตไปอย่างเกื้อกูลกัน

นายสรัญ เปิดเผยว่า ปตท. มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยจะนำองค์ความรู้และศักยภาพขององค์กรมาช่วยเหลือและสร้างธุรกิจที่ชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ จึงนำมาสู่ความร่วมมือระหว่าง บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด กับวิสาหกิจชุมชนทั้งสองแห่งและคาเฟ่ อเมซอน กาแฟของคนไทย เพื่อคนไทย ด้วยความพร้อมในด้านต่างๆ อาทิ โรงคั่วกาแฟ AICA ที่ทันสมัย ณ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ด้วยกำลังการผลิตถึง 2,700 ตันต่อปี และร้านคาเฟ่ อเมซอนกว่า 1,900 สาขาทั่วประเทศ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ร่วมมือกับชุมชนในการรับซื้อและพัฒนาคุณภาพเมล็ดกาแฟ เพื่อจะก้าวไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ซึ่งนับเป็นการร่วมสร้างประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง ตั้งแต่เสริมสร้างชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการรับซื้อเมล็ดกาแฟในราคาที่เป็นธรรม เกษตรกรได้รับความรู้พัฒนาทักษะอาชีพการเพาะปลูกและการผลิตกาแฟ มีรายได้ที่เหมาะสม ชุมชนเกิดความเข้มแข็งบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน

"ความร่วมมือในครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมนโยบายภาครัฐที่ให้ภาคเอกชนและประชาชนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม โดยโครงการวิสาหกิจเพื่อสังคมนำร่องอื่นของ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ ได้แก่ โครงการคาเฟ่ อเมซอนสำหรับผู้ด้อยโอกาส และศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กก่อนประถมวัยซึ่งเป็นโครงการเพื่อสร้างอาชีพให้กลุ่มแม่บ้านรถไฟ ของ ปตท. ให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง เป็นต้น นับเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่องและเป็นการขับเคลื่อน ปตท. ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยอย่างแท้จริง" นายสรัญ กล่าว

Comment : ปตท.-วิสาหกิจชุมชนจับมือซื้อขายเมล็ดกาแฟ
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ