พลังงาน แจงการปรับโครงสร้างค่าไฟ

23/09/2017 | 537 | Tags : News cate_sub_2_1

พลังงาน แจงการปรับโครงสร้างค่าไฟ

 


ดร.นายทวารัฐ  สูตะบุตร  ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานและโฆษกกระทรวงพลังงาน  เปิดเผยเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าตามภูมิภาคและระยะทางว่า ตามที่ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตั้งข้อสังเกตว่า  การปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้า โดยกำหนดราคาค่าไฟฟ้าตามภูมิภาคและระยะทาง จะทำให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบต่อการดำเนินกิจการ และเป็นต้นทุนด้านพลังงาน โดยเสนอแนะให้รัฐเปิดรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนก่อน เพื่อกำหนดว่าแต่ละพื้นที่ของประเทศควรจะดำเนินการอย่างไร นั้น ทางกระทรวงพลังงานขอชี้แจงว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558  กพช. ได้มีมติเห็นชอบนโยบายโครงสร้างค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ที่จะต้องมีความเหมาะสมกับลักษณะโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม และส่งเสริมความเสมอภาคของประชาชนในภูมิภาค โดยเป็นอัตราเดียวกันสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทเดียวกัน (Uniform Tariff) ยกเว้นธุรกิจบนเกาะ และผู้ใช้ไฟฟ้าที่เชื่อมโยงกับโครงข่ายระบบไฟฟ้าระหว่างประเทศ

โดยในส่วนของการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าตามภูมิภาคและระยะทางตามที่ทางสภาอุตสาหกรรมฯ กล่าวถึงนั้น กพช. ยังไม่มีนโยบายดังกล่าวแต่อย่างใด เพียงแต่ให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และการไฟฟ้าเก็บข้อมูลโดยแยกต้นทุนของแต่ละกิจการตามพื้นที่ระดับภาค และรายงานต้นทุนดังกล่าวทุกปี ซึ่งการรวบรวมข้อมูลและศึกษาต้นทุนนี้จะช่วยในการบริหารจัดการการลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นต่อไป

Comment : พลังงาน แจงการปรับโครงสร้างค่าไฟ