เอ็กโก กรุ๊ปแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่

25/09/2017 | 1194 | Tags : News cate_sub_2_1

เอ็กโก กรุ๊ปแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่

 

 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ประกาศแต่งตั้งนายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์  ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560

นายจักษ์กริชจะเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของเอ็กโก กรุ๊ป ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 แทนนายชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย โดยจะรับผิดชอบและสานต่อภารกิจสำคัญ ได้แก่ การแสวงหาโอกาสในการลงทุน การกำกับดูแลโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และการบริหารจัดการโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 

ปัจจุบัน นายจักษ์กริชดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพและบริหารจัดการโรงไฟฟ้ามาอย่างยาวนาน นายจักษ์กริชสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผ่าน   การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Comment : เอ็กโก กรุ๊ปแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ