กลุ่ม ปตท. จ.ระยอง จัดมอบทุน 7 แสนบาท

13/11/2017 | 557 | Tags : News cate_sub_2_1

กลุ่ม ปตท. จ.ระยอง จัดมอบทุน 7 แสนบาท

 กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง จัดพิธีมอบทุนเพื่อการศึกษาประเภท "ทุนสนับสนุนการศึกษา กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง" พื้นที่เทศบาลตำบลบ้านฉาง ประจำปี 2560 จำนวนรวม 700,000 บาท เพื่อต่อยอดการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี หวังเป็นบันไดไปสู่การทำงานสร้างรายได้ในการพัฒนาประเทศ ขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 สำหรับอาชีพในอุตสากรรมใหม่ New S-Curve โดยมีเยาวชนได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 217 ราย มอบผ่านเทศบาลตำบลบ้านฉาง โดยนายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฉาง จ.ระยอง

นางสาวเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง เปิดเผยว่า กลุ่ม ปตท. มีนโยบายด้านการดำเนินงานด้านการศึกษา แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพครู เช่น โครงการโรงเรียนศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ให้มีทักษะความรู้ด้านการศึกษา สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ผ่านโครงการ ของกลุ่ม ปตท. ปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักการแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้กับสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุข สำหรับการมอบทุนการศึกษานั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ช่วยเหลือสนับสนุนเยาวชนที่ตั้งใจเรียน มีความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ ทำให้เยาวชนมีโอกาสศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงกว่า รวมทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเยาวชนก้าวไปสู่ความสำเร็จ หาเลี้ยงชีพ พึ่งพาตนเองได้ในอนาคต และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

สำหรับปี  2560 นี้ กลุ่ม ปตท. ได้ร่วมมอบทุนสนับสนุนการศึกษา กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง รวมทั้งสิ้น 217 ราย ได้แก่ ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 125 ราย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 34 ราย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จำนวน 44 ราย ระดับ ปวส. จำนวน 4 ราย และระดับปริญญาตรี จำนวน 10 ราย รวมมูลค่าเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 700,000 บาท

กลุ่ม ปตท. ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย และยกระดับทักษะการสอนของครูในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ด้วยเล็งเห็นว่าการศึกษาจะก่อให้เกิดประโยชน์นานัปการต่อการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมนานาชาติ สร้างบุคลากรชั้นนำในหลากหลายอาชีพที่จำเป็นต่อสังคม เช่น วงการแพทย์ วงการอุตสาหกรรม ซึ่งนับเป็นอาชีพที่สำคัญในยุคพัฒนาประเทศอย่างยุคไทยแลนด์ 4.0 นั่นเอง

นอกเหนือจากทุนสนับสนุนการศึกษาพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านฉางแล้ว ในทุกปี กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยองยังได้จัดมอบทุนการศึกษาในพื้นที่อื่นๆ ด้วย เช่น เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลเมืองบ้านฉาง และเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา

 

  

Comment : กลุ่ม ปตท. จ.ระยอง จัดมอบทุน 7 แสนบาท
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ