กฟผ.รับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการ FSRU

23/11/2017 | 537 | Tags : กฟผ. FSRU

กฟผ.รับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการ FSRU

 

         


นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ในการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการของ กฟผ. จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (Floating Storage and Regasification: FSRU) บริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบน (2) โครงการท่าเทียบเรือ FSRU และ (3) โครงการท่อส่ง ก๊าซธรรมชาติจาก FSRU ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ซึ่งมีบริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาในการศึกษาและจัดทำรายงาน EIA โดยว่าที่ พ.ต.อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้ให้ข้อมูลโครงการและความจำเป็นในการทำโครงการ ซึ่งมีหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น สถาบันการศึกษา สถานพยาบาล องค์กรเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และสื่อมวลชน ในจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมรับฟัง ตั้งแต่เวลา 09.30 ? 12.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียโครงการ FSRU ครอบคลุมพื้นที่ที่โครงการท่อส่งก๊าซ พาดผ่านทั้งในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด จำนวน 18 พื้นที่ มีระยะดำเนินการตั้งแต่เดือน พ.ย. 60 ? ม.ค. 61 โดยการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในวันนี้ ถือเป็นครั้งที่ 1 ในเวทีระดับจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการในเบื้องต้น ตลอดจนชี้แจงขอบเขตและแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกกลุ่ม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมาตรการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการให้ครอบคลุมทุกประเด็นและทุกพื้นที่เพื่อให้โครงการมีผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด โดยผู้สนใจทุกท่านสามารถสอบถามรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด (คุณพงศ์พชร พินิจปรีชา โทรศัพท์ 0-2679-5200 และคุณกาญจนา สุขน้อย โทรศัพท์ 0-2347-0154)

สำหรับโครงการนี้ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุม ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ได้มอบหมายให้ กฟผ. เป็นผู้ดำเนินโครงการ FSRU ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน ซึ่งเป็นโครงการ FSRU แห่งแรกของประเทศไทย สำหรับรองรับการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ในปริมาณ 5 ล้านตันต่อปี เพื่อจัดส่ง ก๊าซธรรมชาติให้กับโรงไฟฟ้าพระนครใต้และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ รวมทั้งจัดส่งก๊าซธรรมชาติเข้าสู่โครงข่ายระบบท่อส่ง ก๊าซธรรมชาติในปัจจุบัน โดยมีกำหนดแล้วเสร็จและสามารถส่งก๊าซธรรมชาติให้กับโรงไฟฟ้าได้ในปี 2567 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้รับทราบมติการประชุมของ กพช. นี้ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560

อีกทั้งโครงการ FSRU ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนจะช่วยให้ประเทศไทยมีผู้ประกอบการรายใหม่ในกิจการก๊าซธรรมชาติ ตลอดจนช่วยเพิ่มจุดเชื่อมต่อ (entry point) ให้กับระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นการเพิ่มความมั่นคงของระบบจัดหาก๊าซธรรมชาติและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติมากขึ้นด้วย ซึ่งก๊าซธรรมชาติถือว่าเป็นพลังงานหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป

Comment : กฟผ.รับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการ FSRU
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ