พพ. หนุนภาคอุตสาหกรรมใช้แผนผังพลังงาน


พพ. หนุนภาคอุตสาหกรรมใช้แผนผังพลังงาน 


 

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า พพ.ได้จัดทำโครงการนำร่องการอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิตด้วยแผนผังพลังงาน (Energy Chart) แก่ผู้ประกอบการโรงงานควบคุม  50 แห่ง ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม  ได้แก่  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมยางและพลาสติก โดยมีเป้าหมายเกิดการประหยัดพลังงานจากการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า 11.6 ล้านหน่วยต่อปี หรือ 1  พันตันน้ำมันดิบ เทียบเท่า (Ktoe) ต่อปี คิดเป็นมูลค่าราว 46 ล้านบาทต่อปี ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ 6,844 ตันต่อปี 

ทั้งนี้การดำเนินงานจะเป็นการให้คำปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรมในการพัฒนาและวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิตด้วยแผนผังพลังงาน(Energy Chart )     และต่อยอดสู่แนวทางการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในอนาคต   ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดการลดต้นทุนดานพลังงานแก่สถานประกอบการแล้วยังเป็นการลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ

"การดำเนินการ  ทางพพ.จะเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมไปถึงการศึกษาและวิเคราะห์ด้วยแผนผังพลังงาน หรือEnergy Chart  ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการมองเห็นภาพรวมของการใช้พลังงานในทุกกระบวนการ นับว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ  เนื่องจากสามารถประเมินการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ตั้งแต่เริ่มต้นรับวัตถุดิบไปจนถึงเป็นสินค้าสำเร็จรูปและการจัดส่งสินค้า  ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนด้านพลังงานในกระบวนการผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรม" นายประพนธ์ กล่าว  

นอกจากนี้  พพ. ได้มีแนวทางสนับสนุนผู้ประกอบการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ภายใต้โครงการให้คำปรึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่ออนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า (Electric Facilitator) ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 ? 2579  มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปรับปรุงอุปกรณ์และมีการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ  แก่บุคลากรโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 60 แห่ง ผ่านการปฏิบัติหน้างานจริง เพื่อให้บุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรมสามารถดำเนินการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  เกิดการประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม  โดยมีเป้าหมายประหยัดพลังงานรวมทุกแห่งไม่น้อยกว่า  1  พันตันน้ำมันดิบเทียบเท่า (Ktoe) ต่อปี

Comment : พพ. หนุนภาคอุตสาหกรรมใช้แผนผังพลังงาน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ