กฟผ.ขับเคลื่อน Move World Together ต่อเนื่องอีก 3 ปี

27/12/2017 | 336 | Tags : กฟผ. Move World Together

กฟผ.ขับเคลื่อน Move World Together ต่อเนื่องอีก 3 ปี

 

 


          วันนี้ (27 ธันวาคม 2560) นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการกิจการสังคม เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาอัจฉริยภาพของเด็กและเยาวชนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม กับนายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ เลขาธิการสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักผู้ว่าการ สำนักงานใหญ่ กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

            นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการกิจการสังคม กฟผ. กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีผลเป็นเวลา 3 ปี ซึ่งเป็นความร่วมมือต่อเนื่องระหว่าง 4 หน่วยงาน คือ กฟผ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน  และสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ เพื่อดำเนิน "โครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม" ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2555 ในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้พร้อมรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ในปัจจุบันและโลกอนาคต โดยในอีก 3 ปีนับจากนี้ จะมุ่งเน้นขับเคลื่อนกิจกรรมตามหลักการทรงงานด้านการพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งสร้างกลไกต่าง ๆ เพื่อให้ชุมชนและสังคมมีความสุขสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ตามแนวทางแห่งศาสตร์พระราชา ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตลอดไป

            ตลอด 6 ปีที่ผ่านมา กฟผ. ได้ดำเนินโครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในลักษณะความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพเยาวชน โดยสนับสนุนอย่างเต็มที่ในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จนทำให้ผลลัพธ์ของโครงการเป็นที่ประจักษ์ทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ และทั้ง 4 หน่วยงานภาคีความร่วมมือเห็นพ้องกันว่า รางวัลที่ได้จากการประกวดนวัตกรรม ซึ่งเป็นผลงานของเยาวชนในโครงการ เป็นเพียงผลพลอยได้ แต่ภารกิจหลักของโครงการ คือ "การสร้างคน"

"จากที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับกลุ่มเยาวชนที่ผ่านการบ่มเพาะจากโครงการ Move World Together ที่เป็นตัวแทนไปประกวดนวัตกรรมที่ไต้หวัน ในปี 2560 นี้ ก็รู้สึกถึงศักยภาพทางความคิด ความกล้าแสดงออก ความมีจิตสาธารณะ และความเป็นผู้นำของเยาวชน แสดงให้เห็นว่า โครงการ Move World Together กำลังสร้างคนที่จะไปมีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคมต่อไป ซึ่งเป็นสิ่งที่ กฟผ. ภาคภูมิใจอย่างยิ่ง" รองผู้ว่าการกิจการสังคม กฟผ. กล่าว

            สำหรับโครงการ Move World Together เป็นนวัตกรรมทางสังคม ที่จะตอบโจทย์ของประเทศในหลากหลายมิติ เช่น การปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น ซึ่งเคยได้รับการเสนอชื่อจากกระทรวงศึกษาธิการ ในนามรัฐบาลไทย ให้เข้าชิงรางวัล UNESCO Japan Prize on Education for Sustainable Development 2016 มาแล้ว จึงอาจกล่าวได้ว่า การพัฒนาคนในแบบของโครงการ Move World Together เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน

Comment : กฟผ.ขับเคลื่อน Move World Together ต่อเนื่องอีก 3 ปี
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ