IRPCลงนามโครงการ CAT-REAC industrial project

18/01/2018 | 1054 | Tags : Event cate_sub_3_1

IRPCลงนามโครงการ CAT-REAC industrial project

 คุณประเวศ อัศวดากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ผู้แทน บริษัท IRPC จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการชี้ทิศทางและสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีฐานด้านตัวเร่งปฏิกิริยาและวิศวกรรมปฏิกิริยาเคมี สำหรับอุตสาหกรรมไบโอดีเซล อุตสาหกรรมเอทานอลและอุตสาหกรรมที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน" ระหว่าง กองทุนสนับสนุนการวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ IRPC และภาคอุตสาหกรรมเอกชน ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์

IRPC เชื่อว่า การลงนามในครั้งนี้ จะนำไปสู่การยกระดับความสามารถในการพัฒนางานวิจัยและพัฒนาของประเทศ โดยการใช้นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เป็นต้นแบบ "OPEN INNOVATION" ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา ที่บริษัทเอกชนร่วมมือในการทำวิจัยในสาขาตัวเร่งปฏิกิริยาของประเทศไทย ที่ภาครัฐและเอกชนจะนำความเชี่ยวชาญเฉพาะตนมาประสานกันให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีด้านตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี รวมทั้งช่วยประหยัดงบประมาณและเวลาในการทำวิจัย เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อสร้างโอกาสและความแตกต่างให้เกิดเป็นผลผลิตที่มีคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม

Comment : IRPCลงนามโครงการ CAT-REAC industrial project
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ