สถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (FSRU)


สถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (FSRU)

 

 


เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับเชื้อเพลิงให้กับประเทศ และเสริมความมั่นคงในระยะยาว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้รับการมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลว เป็นก๊าซแบบลอยน้ำในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน

          FSRU เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อการสร้างความมั่นคงในการจัดหาก๊าซธรรมชาติระยะยาว และการรองรับเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ โดยการนำเข้าก๊าซธรรมชาติ ที่ผ่านกระบวนการเปลี่ยนสถานะเป็นก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และขนส่งโดยเรือขนส่ง LNG เดินทางมายังท่าเทียบเรือประเทศปลายทาง ก่อนจะขนถ่าย LNG เข้าสู่ FSRU เพื่อแปลงสภาพเป็นก๊าซส่งเข้าสู่ท่อลำเลียงไปยังจุดหมายปลายทางต่อไป

องค์ประกอบของโครงการ FSRU แบ่งเป็น 3 โครงการ

1. โครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (FSRU) : มีลักษณะเหมือนเรือ ทำหน้าที่กักเก็บและเปลี่ยนเป็นสถานะก๊าซ เพื่อส่งไปยังโรงไฟฟ้าด้วยท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดยสถานี FSRU สามารถรับ LNG ได้สูงสุดถึง 260,000 ลูกบาศก์เมตร

2. โครงการท่าเทียบเรือ FSRU : เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ยึดสถานี FSRU ให้ลอยในตำแหน่งเดิมเพื่อรองรับเรือขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Carrier – LNGC)

3. โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจาก FSRU ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้ เป็นระยะทาง 60 กิโลเมตรโดยประมาณ

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.egat.co.th/index.phpoption=com_content&view=article&id=2218&catid=30&Itemid=112#FSRU-01-02

Comment : สถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (FSRU)
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ