บ้านปูแถลงการณ์ผลคำตัดสินคดีโครงการโรงไฟฟ้าหงสา

07/03/2018 | 706 | Tags : บ้านปู หงสา ศาล

บ้านปูแถลงการณ์ผลคำตัดสินคดีโครงการโรงไฟฟ้าหงสา

 


นางสมฤดี ชัยมงคล" ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ศาลแพ่งได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาให้คู่ความฟัง กรณีโครงการโรงไฟฟ้าหงสา โดยศาลฎีกามีคำพิพากษาสรุปได้ ดังนี้

1. กรณีที่โจทก์กล่าวหาจำเลยว่า เข้าร่วมทำสัญญาพัฒนาโครงการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล โดยไม่มีเจตนาเข้าทำโครงการจริง ศาลพิจารณาว่า จำเลยมีความสุจริตในการเข้าทำสัญญาและมีเจตนาทำโครงการจริง มิใช่เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล

2. กรณีที่โจทก์กล่าวหาจำเลยว่า จำเลยยกเลิกสัญญากับผู้รับเหมาเพื่อให้โครงการล่าช้า อันเป็นเหตุให้รัฐบาลลาวยกเลิกสัมปทานกับโจทก์ ศาลพิจารณาว่า จำเลยมีความสุจริต ทำเพื่อประโยชน์ของโครงการ และรัฐบาลลาวมิได้ใช้เหตุนี้ในการยกเลิกสัมปทานกับโจทก์

3. กรณีที่โจทก์กล่าวหาจำเลยว่า จำเลยยุยงรัฐบาลลาว ให้ยกเลิกสัมปทานกับโจทก์ ศาลพิจารณาว่า จำเลยมีความสุจริต มิได้ยุยง การยกเลิกสัมปทานเป็นการตัดสินใจของรัฐบาลลาว เพื่อประโยชน์ของประชาชนลาว

4. กรณีที่โจทก์กล่าวหาจำเลยว่า จำเลยใช้ข้อมูลโครงการของโจทก์ ศาลพิจารณาว่า เป็นการใช้ข้อมูลที่มีมูลค่าของโจทก์จึงกำหนดให้ จำเลย จ่ายค่าใช้ข้อมูลเป็นจำนวนเงิน 1,500 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2550

บริษัทฯ น้อมรับและพร้อมปฏิบัติตามคำตัดสินของศาลทุกประการ และขอเน้นย้ำว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยสุจริตทั้งก่อนและหลังการเข้าทำสัญญาร่วมพัฒนาโครงการ โดยบริษัทฯ ไม่ได้กระทำผิดสัญญาต่อโจทก์

บริษัทฯ ขอให้ทุกฝ่ายเชื่อมั่นว่าคำตัดสินไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และบ้านปู เพาเวอร์ฯ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นมืออาชีพตามแผนกลยุทธ์ Greener & Smarter ที่มุ่งสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน และที่สำคัญคือ บริษัทฯ จะยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจตลอดไป

Comment : บ้านปูแถลงการณ์ผลคำตัดสินคดีโครงการโรงไฟฟ้าหงสา
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ