กรมธุรกิจพลังงานเตรียมความพร้อมช่วงสงกรานต์

22/03/2018 | 561 | Tags : น้ำมัน สงกรานต์

กรมธุรกิจพลังงานเตรียมความพร้อมช่วงสงกรานต์

 กรมธุรกิจพลังงาน ขอความร่วมมือผู้ประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิง สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง   สถานีบริการก๊าซ และผู้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง เตรียมความพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เพียงพอต่อความต้องการ    เฝ้าระวัง สอดส่องและอำนวยความสะดวก จัดที่จอดรถให้เพียงพอ ห้องน้ำสะอาดให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 เพื่อป้องกันอุบัติภัยและการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วประเทศ

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ของคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ซึ่งมีหัวข้อในการรณรงค์ปีนี้ คือ         "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" กรมธุรกิจพลังงาน ในฐานะหน่วยงานที่กำกับ ดูแลความปลอดภัยสถานประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิง และรถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ได้แจ้งเตือนผู้ประกอบการให้ตระหนักและเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัย เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากเกิดอุบัติภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 เป็นช่วงที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางท่องเที่ยว เป็นจำนวนมาก ทำให้โอกาสการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสูงขึ้นตามด้วย โดยให้ผู้ประกอบการดำเนินการ ดังนี้

สถานีบริการ

1. จัดเตรียมน้ำมันเชื้อเพลิง ให้เพียงพอในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑

2. อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการในสถานีบริการ จัดการจราจรที่สะดวกและปลอดภัย มีที่จอดรถให้เพียงพอ และจัดห้องน้ำให้สะอาด

3. กวดขันอย่างเข้มงวดไม่ให้มีการจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

4. เฝ้าระวัง รักษาความปลอดภัยการก่อเหตุร้ายในสถานีบริการ และจัดให้มีแสงสว่างให้เพียงพอ

5. เตรียมความพร้อมของทีมระงับอุบัติภัยด้านน้ำมันเชื้อเพลิงให้สามารถตอบโต้กับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที

ผู้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

1. กำชับให้พนักงานขับรถเดินรถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และพักผ่อนให้เพียงพอ

2. เตรียมความพร้อมของทีมระงับอุบัติภัย ให้สามารถตอบโต้กับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที

ทั้งนี้ กรมธุรกิจพลังงาน ยังได้เน้นย้ำบุคลากรของกรมธุรกิจพลังงาน ตามมาตรการลดปัจจัยเสี่ยง  ด้านคนของหน่วยงานภาครัฐ คือ กำชับให้ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดถือปฏิบัติตามนโยบาย  ด้านความปลอดภัยทางถนน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๖ เรื่องมาตรการการปฏิบัติตามกฎหมาย/นโยบายความปลอดภัยทางถนนอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย และรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนผ่านเซ็บไซต์ของหน่วยงานอีกด้วย

Comment : กรมธุรกิจพลังงานเตรียมความพร้อมช่วงสงกรานต์