คณะกรรมการฯ SEA แจงความคืบหน้าผลการดำเนินงาน


คณะกรรมการฯ  SEA แจงความคืบหน้าผลการดำเนินงาน

 

 

 

            นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช รองปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานร่วมคณะกรรมการกำกับการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ เปิดเผยถึง การจัดตั้งคณะกรรมการกำกับการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ (SEA) ซึ่งได้ดำเนินการแล้วตามการลงนามของนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงนามคำสั่งกระทรวงพลังงาน 11/2561 ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค.2561 ที่ผ่านมา โดยมีคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเทคโนโลยี ทำหน้าที่กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ดำเนินการศึกษา ให้ข้อเสนอแนะปัจจัยการประเมิน SEA  ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต่อผลการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

 

            นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะประธานร่วมฯ  กล่าวว่า สำหรับกรอบการศึกษา (TOR) ที่จะมีการว่าจ้างที่ปรึกษานั้น คณะกรรมการฯ ได้ยกร่างข้อกำหนดการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ โดยยึดหลักการศึกษา SEA ซึ่งต้องครอบคลุมทุกทางเลือกการพัฒนา สามารถตอบคำถามต่อภาคประชาชนและผู้เกี่ยวข้องและใช้ประกอบการตัดสินใจของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนนำไปสู่การกำหนดการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานการยอมรับของประชาชน

 

            โดยการศึกษา SEA มีหัวใจสำคัญ คือ  การพัฒนาและประเมินผลกระทบที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน  เป็นต้น  ผลที่คาดว่าจะได้รับ นอกจากรัฐบาลจะกำหนดนโยบายการพัฒนาและจัดหาพลังงานภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับจากประชาชนแล้ว กระทรวงพลังงานจะสามารถปรับปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP) เพื่อใช้เป็นกรอบการพัฒนาและลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ภาคใต้ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตอีกด้วย

 

            ด้านกระบวนการดำเนินการศึกษา กระทรวงพลังงานจะเผยแพร่ข้อกำหนดการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ ซึ่งนำไปสู่การ  เปิดกว้างต่อทุกกลุ่มที่สนใจในการจัดทำข้อเสนอโครงการ   ทั้งนี้ในส่วนระยะเวลาการดำเนินงานนั้น กำหนดให้มีการศึกษาภายในระยะเวลา 9 เดือน

 

            นายดนุชา กล่าวเพิ่มว่า ภายหลังที่มีการอนุมัติโครงการ และเริ่มมีการศึกษา SEA ตามกรอบการศึกษาตาม TOR แล้ว คณะกรรมการฯ จะกำกับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะ 5 เดือนแรกจะต้องนำเสนอผลการศึกษาในประเด็นที่สำคัญ อาทิ ผลวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ภาคใต้ว่าควรมีโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือไม่   หากจะมีพื้นที่ใดบ้างที่มีความเหมาะสมในการจัดตั้งโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ตลอดจนผลการวิเคราะห์ทางเลือกอื่นๆ ในการพัฒนาพลังงานในพื้นที่ภาคใต้ ในกรณีที่หากไม่มีพื้นที่ที่จะสามารถพัฒนาโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้ เพื่อเสนอต่อรัฐบาล ต่อไป

 

Comment : คณะกรรมการฯ SEA แจงความคืบหน้าผลการดำเนินงาน