โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก รับประกาศนียบัตรรับรองเป็นแนวร่วมต่อต้านทุจริต


โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก รับประกาศนียบัตรรับรองเป็นแนวร่วมต่อต้านทุจริต

 บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ในกลุ่มเอ็กโก โดยนายสืบศักดิ์ ชูฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ รับมอบประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) ซึ่งนับเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ของกลุ่มเอ็กโกในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยไม่เกี่ยวข้องกับ การคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ พิธีมอบประกาศนียบัตรฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท

Comment : โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก รับประกาศนียบัตรรับรองเป็นแนวร่วมต่อต้านทุจริต