กบง.คงราคา LPG ที่ 363 บาทต่อถัง15 กก.

12/06/2018 | 880 | Tags : LPG กบง. พลังงาน

กบง.คงราคา LPG ที่ 363 บาทต่อถัง15 กก.


 


นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่กระทรวงพลังงาน ดร. ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการประชุมของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) โดยมีผลการพิจารณาของ กบง. วาระสำคัญ ๆ อาทิ กลไกดูแลราคา LPG สำหรับภาคประชาชน

ที่ประชุม กบง. ได้เห็นชอบแนวทางบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของประชาชนสำหรับ

ก๊าซ LPG โดย ให้ต่อโครงการรักษาระดับราคา LPG ในราคา 363 บาทต่อถัง 15 กก ต่อเนื่อง รวมทั้งมีมติต่ออายุโครงการลดราคา LPG ให้แก่ผู้ประกอบการอาชีพขายอาหารขนาดเล็ก (หาบเร่ แผงลอย) โดยลดจาก 363 บาทต่อถัง คงเหลือเป็น 325 บาทต่อถัง จนถึง 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนผู้ได้รับประโยชน์ ครัวเรือนรายได้น้อย 7,569,867 ครัวเรือน ร้านค้าหาบเร่ 395,544 ร้าน เป็นเงินเดือนละ 49 ล้านบาท ซึ่ง ปตท. เป็นผู้ชดเชยส่วนราคานี้

 

Comment : กบง.คงราคา LPG ที่ 363 บาทต่อถัง15 กก.
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ