ปตท.–พม. ร่วมพัฒนาศักยภาพผู้ด้อย โอกาสคืนสู่สังคม


ปตท.–พม. ร่วมพัฒนาศักยภาพผู้ด้อย โอกาสคืนสู่สังคม

 


วันนี้ (20 มิถุนายน 2561) พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการพลังใจในมือคุณ" ระหว่าง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด  บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด และมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน โดยมี นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน และ นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายสมยศ คงประเวช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด นางอัจฉริยา เจริญศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และ นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิตอล ปตท. ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน เป็นผู้แทนในการลงนาม เพื่อแสดงถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการสนับสนุนการดำเนินงานกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) พัฒนาศักยภาพทักษะทางสังคมและทักษะอาชีพ แก่กลุ่มคนผู้ไร้ที่พึ่งและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้กลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  

 นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการจัดตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพลังใจในมือคุณ ว่า ปตท. จะก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสวัสดิการแบบ Green Station จำนวน 4 หัวจ่าย และห้องน้ำแบบอารยะสถาปัตย์ (Friendly Design) บนพื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน 58 ตารางวา บริเวณหน้าสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  โดยภายในสถานีบริการน้ำมันจะมีร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน และอาคารพลังใจในมือคุณ จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคนผู้ไร้ที่พึ่งและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

สำหรับ อาคารพลังใจในมือคุณ เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ซึ่งจัดตั้งโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริหารร่วมกับ กองทุนสวัสดิการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม ผลกำไรทั้งหมดจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคม กลุ่มคนผู้ไร้ที่พึ่ง และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ทำให้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสวัสดิการแห่งนี้เป็นสถานีบริการต้นแบบให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวได้มีโอกาสฝึกทักษะ มีรายได้เลี้ยงตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิตอล ปตท. ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน กล่าวว่า ปตท. โดยมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ดำเนินโครงการ "พลังใจในมือคุณ" ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมและทักษะอาชีพให้แก่กลุ่มคนผู้ไร้ที่พึ่งและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยดำเนินโครงการหลากหลาย อาทิ โครงการประยุกต์องค์ความรู้เรื่องหญ้าแฝกจากชุมชนสู่กลุ่มผู้ไร้ที่พึ่ง หลักสูตรพัฒนาทักษะทางด้านสังคมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส การฝึกอบรมทำเบเกอรี่สำหรับเยาวชนด้อยโอกาสในสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จนถึงวันนี้ที่ได้ร่วมจัดตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ และอาคารพลังใจในมือคุณ ซึ่งจะเป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคนไร้ที่พึ่งและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสต่อไป 

 "มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ก่อตั้งโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ในการนำพลังงานมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด รวมทั้งดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนในด้านต่างๆ การดำเนินโครงการ "พลังใจในมือคุณ" ในครั้งนี้ จึงเป็นไปตามนโยบายของกลุ่ม ปตท. ที่ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง" นายวิทวัส กล่าว

Comment : ปตท.–พม. ร่วมพัฒนาศักยภาพผู้ด้อย โอกาสคืนสู่สังคม
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ