สนพ. จับมือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาระบบผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากชีวมวล (Gasifier) ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)


สนพ. จับมือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาระบบผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากชีวมวล (Gasifier) ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)ส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทน ในท้องถิ่น

นางสาวชนานัญ บัวเขียว ผู้อำนวยการสำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมเซรามิกเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญที่สร้างรายได้ให้กับประเทศถึงปีละกว่า 20,000 ล้านบาท แต่ที่ผ่านมาธุรกิจเซรามิกต้องเผชิญภาวะต้นทุนที่สูงขึ้น โดยเฉพาะต้นทุนด้านพลังงาน ซึ่งต้องใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซ LPG และก๊าซ NGV ในการผลิต ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 60% และมีแนวโน้มจะยิ่งสูงขึ้นอีกในอนาคต ทำให้ผู้ประกอบการเสียเปรียบในการแข่งขัน กับคู่แข่งในตลาดโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน จึงได้ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินโครงการพัฒนาเชื้อเพลิงแก๊สจากชีวมวลสำหรับอุตสาหกรรมเผาอุณหภูมิสูง(เซรามิก) เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบผลิตเชื้อเพลิงจากชีวมวลในระดับชุมชนมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนก๊าซ LPG ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมแก้วและกระจก ด้วยการใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น มาเป็นเชื้อเพลิง เพื่อลดผลกระทบด้านต้นทุนพลังงานและเป็นการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดกลาง และขนาดเล็ก(SMEs)

ผศ.ดร.อนุชา พรมวังขวา ผู้จัดการโครงการพัฒนาเชื้อเพลิงแก๊สจากชีวมวลสำหรับอุตสาหกรรมเผา อุณหภูมิสูง (เซรามิก) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) กล่าวว่า ที่ผ่านมาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกได้พยายามปรับตัวโดยนำระบบ Gasifier ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงก๊าชจากชีวมวลมาใช้ ร่วมกับระบบเดิมที่ใช้   ก๊าช LPG และ NGV ในกระบวนการผลิต แต่สามารถลดการใช้ก๊าชดังกล่าวได้บางส่วนเท่านั้น เพราะระบบ Gasifier ให้ความร้อนได้เพียง 800 องศาเซลเซียส  ไม่เพียงพอต่อการใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกที่ใช้ความร้อนถึง1,200 องศาเซลเซียส  ดังนั้น  มช. จึงได้ศึกษาและพัฒนาระบบ Gasifier  เพื่อเป็นแหล่งจ่ายพลังงานความร้อนให้เตาเผาเดิมแทนการใช้ก๊าซ LPG ได้ 100%  และใช้ชีวมวลที่หาได้ในชุมชนเป็นแหล่งเชื้อเพลิง จากการทดสอบ พบว่า สามารถผลิตก๊าซที่มีอุณหภูมิได้สูงกว่า 1,230 อาศาเซลเซียส และทางโครงการฯ ได้นำร่องทดสอบระบบต้นแบบที่โรงงานกระเบื้องดินเผา ลำปาง-ไทย จังหวัดลำปาง กับเตาเซรามิกแบบซัตเติ้ล ขนาด 4.0 ลูกบากศ์เมตร ซึ่งใช้ไม้สับจำนวน 1,760 กิโลกรัม/ 1 รอบการเผา สามารถลดการใช้ก๊าซ LPG ได้ 220 กิโลกรัม/ 1 รอบการเผา คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้  3,940 บาท ซึ่งหากนำระบบต้นแบบดังกล่าวไปใช้กับเตาเซรามิกแบบซัลเติ้ล ที่มีอยู่ทั่วประเทศจำนวนกว่า 800  เตา จะทำให้ลดการใช้เชื้อเพลิง LPG ได้กว่า 30,000 ตัน/ปี คิดเป็นมูลค่าถึง 900 ล้านบาท/ปี

"นอกเหนือจากการใช้ไม้สับแล้ว ขณะนี้ทาง ม.เชียงใหม่ ยังอยู่ระหว่างการทดลองนำไม้อัดเม็ด  (Wood pellets), ขยะอัดเม็ด (RDF5) ที่ทำจากส่วนผสมของกระดาษ ถุงพาสติก ใบไม้แห้ง และแกลบ นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงกับเตาเผาเซรามิก และจะเผยแพร่ความรู้รวมถึงรวบรวมให้ชุมชนสามารถผลิตวัตถุดังกล่าวป้อนให้โรงงานเซรามิกเพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนอีกทางด้วย" ผศ.ดร.อนุชา กล่าว

ด้าน นายธนโชติ วนาวัฒน์ ผู้จัดการบริษัท กระเบื้องดินเผา ลำปาง-ไทย จำกัด กล่าวว่า การนำระบบแก๊สชีวมวลมาทดลองใช้ที่โรงงานในครั้งนี้ นับว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะนอกจากจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงแล้ว ยังเป็นการนำวัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วย อีกทั้งคุณภาพการเผากระเบื้อง     ที่ได้ ก็ไม่แตกต่างจากการใช้ก๊าซ LPG ที่มีราคาสูงกว่ามาก จากการปรับปรุงระบบในครั้งนี้ทำให้โรงงานสามารถลดการใช้ก๊าช LPG ได้เฉลี่ยวันละ 220 กิโลกรัม และหากโรงงานนำระบบดังกล่าวมาใช้แทนก๊าซ LPG ได้ทั้งหมดก็จะช่วยประหยัดค่าก๊าซ LPG ได้เดือนละ 118,200 บาท  ซึ่งหากภาครัฐส่งเสริมและให้ความรู้กับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้อุตสาหกรรม SMEs และสามารถดำเนินการต่อไปได้

...................................................................................

** หมายเหตุ  :

1) LPG ราคา 30 บาท (อ้างอิงแนวโน้มราคา LPG ภาคอุตสาหกรรม)
2) ไม้สับราคา 1,800 บาท/ตัน
3) ไม้สับ 8 กิโลกรัม แทน การใช้ LPG ได้ 1 กิโลกรัม (จากผลการทดสอบระบบผลิตก๊าซชีวมวลในโครงการ)
4) ผู้ประกอบการเซรามิคทั่วประเทศมี 625 แห่ง (เฉพาะในพื้นที่จังหวัดลำปาง มีผู้ประกอบการรวม 250 ราย ใช้
LPG รวมกว่า 28,524 ตัน/ปี คิดเป็น 475 ล้านบาท/ปี

Comment : สนพ. จับมือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาระบบผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากชีวมวล (Gasifier) ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ