กกพ.พร้อมหนุนปฏิรูปภาคพลังงานไทย

23/07/2018 | 702 | Tags : กกพ.

กกพ.พร้อมหนุนปฏิรูปภาคพลังงานไทย

 


นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ. กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไขกฏหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกเลิกระบบ และหลักเกณฑ์ การขออนุญาตจัดตั้งโรงไฟฟ้าจากเดิมผู้ประกอบการจะต้องยื่นขออนุญาตกับทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เป็นการยื่นขออนุญาตกับสำนักงาน กกพ. ที่เดียวแทน พร้อมกับจะลดจำนวนใบอนุญาตให้เหลือเพียง 1 ประเภท คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในปี 2563

"ภาพของโรงไฟฟ้าในอนาคตจะเปลี่ยนไปจากเดิม จากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ จะเปลี่ยนเป็นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าของภาคเอกชนขนาดเล็กลง กระจายตัวในพื้นที่ และใกล้แหล่งเชื้อเพลิงมากขึ้น กกพ. เองก็ต้องปรับตัวตาม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก สร้างความคล่องตัว ส่งเสริมการแข่งขัน รองรับแนวทางการปฏิรูปประเทศ ด้านพลังงาน ที่ต้องการสร้างความชัดเจนในบทบาทภารกิจขององค์กรภาคพลังงาน และมุ่งเน้น การเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในภาคพลังงานมากขึ้น" นายพรเทพ กล่าวระหว่างการแถลงข่าว ในหัวข้อ "บทบาทของ กกพ. กับแผนปฏิรูปพลังงาน และแผนพีดีพีฉบับใหม่"

ทั้งนี้ กกพ. เสนอให้มีแก้ไขพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานปี 2550 เพื่อให้อำนาจ กกพ. ในการดำเนินการดังกล่าว โดยทาง สำนักงาน กกพ. จะนำเสนอกระทรวงพลังงาน เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในลำดับต่อไป

นายพรเทพ กล่าวว่า นอกจากนี้ภายใต้ แผนการปฏิรูปประเทศในภาคพลังงาน ส่งผลให้ กกพ. จะต้องมีการปรับตัวในหลายๆ ด้าน ซึ่งประกอบด้วย การประกาศโครงสร้างค่าไฟใหม่ จะสามารถประกาศและสร้างความเข้าใจโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ ปี 61-63 ได้ภายในปี 2561 และอัตราค่าไฟพิเศษ ซึ่งจะครอบคลุมถึงการประกาศหลักเกณฑ์อัตราค่าบริการพิเศษ อัตราค่าบริการการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงาน ค่าไฟฟ้าเกาะ และอัตราค่าบริการสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) คาดว่าจะประกาศได้ในต้นปี 2562

การพัฒนาบทบาท ภารกิจ การกำกับ เพื่อรองรับนวัตกรรมทางด้านไฟฟ้า ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการกำกับกิจการพลังงาน และการนำ Big Data ไปใช้ประโยชน์ในภาคพลังงาน ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลโรงไฟฟ้า ข้อมูลปริมาณไฟฟ้ารายภาค ข้อมูลปริมาณไฟฟ้าเชิงพื้นที่ และข้อมูลปริมาณไฟฟ้าแบบ Near Real Time ภายในเดือนธันวาคม 2561

การทบทวนหลักเกณฑ์ ศึกษาความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการซื้อขายไฟฟ้าผ่านระบบ Block Chain ซึ่งจะได้มีการศึกษา วิเคราะห์ ผ่านการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องมาศึกษา วิเคราะห์ผลดี ผลเสีย ความพร้อมและแนวทางการกำกับดูแล

การทบทวนหลักเกณฑ์และศึกษาความเหมาะสม และความเป็นไปได้เกี่ยวกับ การซื้อขายพลังงานภายใต้รูปแบบ Prosumerization ซึ่งเชื่อมโยงกับกระบวนการซื้อขายไฟฟ้าผ่าน Block Chain

ยานพาหนะไฟฟ้า (EV) กำลังอยู่ระหว่างศึกษารูปแบบการดำเนินธุรกิจหลากหลายของการประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งเน้นการรองรับการขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ทั้งระบบ

การพัฒนาบทบาท ภารกิจ การกำกับ เพื่อส่งเสริมการเพิ่มบทบาทภาคเอกชน ในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และการนำเข้าก๊าซ LNG โดยได้กำหนดพื้นที่นำร่อง TPA ระบบส่งและระบบจำหน่าย ซึ่ง กกพ. จะต้องกำหนด Code of Conduct ในการบริหารจัดการ รวมทั้งจัดทำโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ เพื่อรองรับนโยบายการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติในอนาคต

การพัฒนาบทบาท ภารกิจ และความสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ในรูปแบบของ การสร้างความเข้มแข็งของ คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต การพัฒนาและการสร้างความยั่งยืนในผ่านกลไกกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้กับภาคพลังงานไทย ได้แก่ การยกระดับมาตรฐานสัญญาให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าทดแทนใหม่ พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) และพัฒนาระบบการร้องเรียนแบบออนไลน์ (e-Petition online)

Comment : กกพ.พร้อมหนุนปฏิรูปภาคพลังงานไทย