ปตท. จับมือ มิตรผล เปิดจุดบริการจ่าย E85 ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค

07/12/2014 | 1494 | Tags : ปตท. มิตรผล E85

ปตท. จับมือ มิตรผล เปิดจุดบริการจ่าย E85 ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค

 เมื่อวันที่ 3ธ.ค. 2557 นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ นายประวิทย์ ประกฤตศรี กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจพลังงานหมุนเวียน กลุ่มมิตรผล ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์กลางการผสมและจ่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล E85 ณ โรงงานผลิตเอทานอล มิตรผล ไบโอฟูเอล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

โดย นายสรัญ เปิดเผยว่า ปตท. มีนโยบายสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ความร่วมมือระหว่าง ปตท. และมิตรผลในครั้งนี้จะเป็นการขยายตลาดน้ำมันแก๊สโซฮอล E85 ของปตท.  ให้ครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือบางส่วน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมพลังงานทดแทนและลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุของรถขนส่งผลิตภัณฑ์ โดยลดปริมาณรถขนส่งเอทานอลจากโรงงานมายังส่วนกลางและการขนน้ำมันแก๊สโซฮอล E85 ย้อนกลับไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการใช้ รวมถึงลดการใช้เชื้อเพลิงในภาคขนส่ง อีกทั้งยังช่วยลดมลพิษบนท้องถนน

ทั้งนี้ ในระยะแรก ปตท. จะรับน้ำมันแก๊สโซฮอล E85 จากคลังชัยภูมิเพื่อจัดส่งไปยังคลังที่ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นศูนย์กลางกระจายน้ำมันสำหรับลูกค้าปตท. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากเดิมที่ ปตท. สามารถจ่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล E85 จากคลังน้ำมันสระบุรีได้เพียงแห่งเดียว รวมทั้งยังสามารถรองรับการขยายสถานีบริการที่จำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล E85 ของ ปตท. ต่อไปในอนาคต ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคเข้าถึงน้ำมันแก๊สโซฮอล E85 ของ ปตท.ได้ง่ายขึ้น โดยปัจจุบัน ปตท. มีความต้องการแก๊สโซฮอลสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 2 ล้านลิตร/เดือน ในขณะที่คลังชัยภูมิมีขีดความสามารถการจ่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล E85 ได้สูงสุดประมาณ 5 ล้านลิตร/เดือน 

พลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานชีวภาพหรือ biofuel นับเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท. ที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดการพึ่งพาพลังงานจากปิโตรเลียม ซึ่งถูกบรรจุอยู่ในกลยุทธ์ 
Green Roadmap ของกลุ่ม ปตท. ที่ช่วยส่งเสริมความมั่นคงทางด้านพลังงาน และนำพาไทยไปสู่สังคมแห่งความยั่งยืน

นายประวิทย์ ประกฤตศรี กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจพลังงานหมุนเวียน กลุ่มมิตรผล กล่าวว่า การก่อสร้างศูนย์กลางการผลิต และกระจายแก๊สโซฮอล E85 ณ โรงงานเอทานอล มิตรผล ไบโอฟูเอล ภูเขียวที่จังหวัดชัยภูมิในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด (ผู้ผลิตเอทานอลในกลุ่มมิตรผล) ได้พัฒนากระบวนการผลิตเอทานอล เพื่อให้สามารถผสมและจ่ายแก๊สโซฮอล E85 ได้ทันทีภายในโรงงาน  โดยโรงงานแห่งนี้ เป็นโรงงานที่มีกำลังการผลิตเอทานอลสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทย ด้วยกำลังการผลิตเอทานอลบริสุทธ์ 5 แสนลิตรต่อวัน จากกำลังการผลิตรวมของกลุ่มมิตรผล 1.1 ล้านลิตรต่อวัน จึงสามารถรองรับกับความต้องการแก๊สโซฮอล์ของ ปตท. ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้

ความร่วมมือในครั้งนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ที่จะช่วยกันผลักดัน และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งให้กับทั้งผู้ผลิตและผู้ประกอบการเท่านั้น แต่ยังเป็นการช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ในภูมิภาคมากขึ้น และเกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น พร้อมการส่งเสริมพลังงานสะอาดที่ผลิตได้ในประเทศอย่างไม่มีวันหมดสิ้น

นอกจากนี้ เอทานอล ยังจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่พืชเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างอ้อย ยกระดับความเป็นอยู่ของชาวไร่อ้อย ซึ่งที่ผ่านมา กลุ่มมิตรผล ได้นำแนวความคิดเรื่องการทำไร่อ้อยยุคใหม่ หรือ Modern Farm ซึ่งเป็นเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำไร่อ้อย ทั้งในแง่ของคุณภาพและปริมาณ เพื่อให้ได้วัตถุดิบตั้งต้นที่มีคุณภาพสำหรับการผลิตเอทานอลอย่างยั่งยืน 

Comment : ปตท. จับมือ มิตรผล เปิดจุดบริการจ่าย E85 ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ