ปตท.จับมือกรุงเทพธนาคม พัฒนาธุรกิจและสร้างนวัตกรรมด้านพลังงาน


ปตท.จับมือกรุงเทพธนาคม พัฒนาธุรกิจและสร้างนวัตกรรมด้านพลังงาน

 

 

ในวันนี้ (6 สิงหาคม 2561 )  นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานใน "พิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาธุรกิจและสร้างนวัตกรรมทางด้านพลังงานและดิจิตอล เทคโนโลยี พัฒนาไปสู่กรุงเทพเมืองอัจฉริยะ ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด" โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิตอล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ นายกิติศักดิ์ อร่ามเรือง ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด   ร่วมลงนาม  โดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.)  จะร่วมกับบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เพื่อพัฒนาธุรกิจและสร้างนวัตกรรมทางด้านพลังงานและดิจิตอล เทคโนโลยี สร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่การดำเนินธุรกิจและการให้บริการ โดยใช้ดิจิตอล และเทคโนโลยี มาเป็นพื้นฐานในการให้บริการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาไปสู่ "กรุงเทพฯ เมืองอัจฉริยะ" หรือ สมาร์ตซิตี้ (Smart city) ทั้งในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการขนส่งมวลชน  ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบาย "ไทยแลนด์ ๔.๐"

นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิตอล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินกิจการด้านพลังงาน ภายใต้การกำกับของกระทรวงพลังงาน  มีภารกิจในการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมไทย  ปตท. ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมและดิจิทัล มุ่งเน้นการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพื่อเป็นองค์กรหนึ่งที่จะร่วมพัฒนาประเทศ  สำหรับโครงการความร่วมมือครั้งนี้ ปตท. เล็งเห็นว่าเป็นโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการมุ่งเน้นการบริหารจัดการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ ปตท. สามารถพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกัน และก่อให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาไปสู่กรุงเทพฯ เมืองอัจฉริยะต่อไป

นายกิติศักดิ์ อร่ามเรือง ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด  กล่าวว่า "กรุงเทพธนาคม ในฐานะที่เป็นหน่วยงานวิสาหกิจในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยดำเนินภารกิจหลัก 2 ด้าน คือ ด้านระบบขนส่งและเทคโนโลยี และด้านสิ่งแวดล้อมและสวัสดิการสังคม ได้ประกาศความร่วมมือกับ ปตท.โดยเล็งเห็นถึงโอกาสในการส่งเสริมและพัฒนาภารกิจของทั้งสองฝ่ายที่มีความมุ่งหมายสอดคล้องกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาทางด้านพลังงานและดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อต่อยอดทางธุรกิจร่วมกัน โดยการนำเทคโนโลยีไอโอที(IoT)และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้กับโครงการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมือง และบริการสาธารณะที่เข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมเชื่อมโยงให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นมุ่งสู่การเป็นกรุงเทพฯ เมืองอัจฉริยะตลอดจนยกระดับการทำงานในปัจจุบัน เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตควบคู่กันไป"

นายสุเทพ อุ่นเมตตาจิต  กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทจีเอเบิล กล่าวว่า "จีเอเบิล ในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัลเทคโนโลยีครบวงจรระดับประเทศ พร้อมเข้ามามีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนา และร่วมสร้างนวัตกรรมโครงข่ายไอโอที โดยการนำเสนอโครงการต่าง ๆ จากการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีที่เน้นการสร้างนวัตกรรมสมัยใหม่ในการขับเคลื่อนธุรกิจซึ่งประกอบด้วย เทคโนโลยีไอโอที บิ๊กดาต้า และ คลาวด์ รวมทั้ง ปัญญาประดิษฐ์  หรือ เอไอ (AI) แมทชีน เลินนิ่ง และ บล็อกเชน เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการรองรับงานด้านต่างๆ ตามแนวคิดสมาร์ตซิตี้ เพื่อพัฒนากรุงเทพฯ ไปสู่เมืองอัจฉริยะ

"ความร่วมมือในครั้งนี้  นับเป็นก้าวสำคัญของ ปตท. และ กรุงเทพธนาคม ที่ได้เล็งเห็นถึงโอกาสที่จะร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาทางด้านพลังงานและดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อต่อยอดทางธุรกิจร่วมกัน  ซึ่งจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในธุรกิจด้านอื่นๆ ของกลุ่ม ปตท. รวมถึงแสวงหาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจใหม่ร่วมกันในอนาคต  ปตท. พร้อมร่วมผลักดันนโยบายของภาครัฐให้เห็นผลเป็นรูปธรรม  พัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และนำประเทศไปสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ บนฐานความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป" นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประธานในพิธี กล่าวเสริมในตอนท้าย

Comment : ปตท.จับมือกรุงเทพธนาคม พัฒนาธุรกิจและสร้างนวัตกรรมด้านพลังงาน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ