GGC จับมือ Chempolis ฟินแลนด์พัฒนา NBC เฟส 2

22/08/2018 | 1013 | Tags : GGC NBC

GGC จับมือ Chempolis  ฟินแลนด์พัฒนา NBC เฟส 2    

 

 


นายเสกสรร อาตมางกูร กรรมการผู้จัดการ GGC กล่าวว่า ตามที่ GGC และ KTIS ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันเมื่อต้นปี 2561  เพื่อศึกษาและวางแผนก่อสร้างโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ (Nakhon Sawan Biocomplex) หรือ NBC  ซึ่งแบ่งโครงการเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่หนึ่งเป็นโครงการลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพครบวงจร ประกอบด้วยโรงงานผลิตเอทานอล ไฟฟ้าชีวมวล ระบบสาธารณูปโภค และระบบส่งเสริมกระบวนการผลิตกลางของโครงสร้างพื้นฐานรองรับโครงการระยะที่สอง (มูลค่าโครงการจากการประเมินราว 7,650 ล้านบาท)   ต่อด้วยโครงการระยะที่สองประกอบด้วย โรงงานเคมีและพลาสติกชีวภาพ โรงงานอาหารเสริม (มูลค่าการลงทุนจากการประเมินราว 10,000-30,000 ล้านบาท และในระยะที่สองนี้  GGC และ KTIS มีแนวทางในการนำชานอ้อย  ซึ่งเป็น Biomass มาสร้างมูลค่าเพิ่ม  ด้วยการนำมาเป็นวัตถุดิบ ในการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม  กอปรกับพบว่า Chempolis                         เป็นผู้พัฒนา Cellulosic Technology ของตนเอง  และสามารถนำชานอ้อยมาเปลี่ยนเป็นน้ำตาลและสารมูลค่าสูง อาทิ Furfural Acetic Acid และ Lignin จึงสนใจในการศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อพัฒนาไปสู่โครงการในอนาคต และเป็นที่มาของพิธีลงนามในวันนี้

ความคาดหวังของบริษัทฯ ต่อผลลัพธ์ในระยะยาว (5-10 ปี) จากการลงทุนก่อสร้างนครสวรรค์                        ไบโอคอมเพล็กซ์ในพื้นที่นำร่องจังหวัดนครสวรรค์ คือ มูลค่าทางเศรษฐกิจชีวภาพและมูลค่าเพิ่ม  จากอ้อยจะเพิ่มขึ้น  เกิดการพัฒนาและส่งเสริมความรู้สมัยใหม่ด้านเกษตรกรรมในพื้นที่ในระยะเริ่มต้น  รายได้เกษตรกรต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้นจากอัตราการจ้างงาน  เกิดการจ้างงาน Knowledge workers / High-tech labor ในกลุ่มพลังงานชีวภาพ เคมีและพลาสติกชีวภาพหลายหลายตำแหน่ง  ช่วยสนับสนุนการผลิตพลังงานชีวภาพที่สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน (ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.2558 - 2579)  การพัฒนาต่อยอดด้านการวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสร้างศูนย์นวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงผ่านความร่วมมือจาก  หน่วยงานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง  และท้ายที่สุด คือ ช่วยส่งเสริมการลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเคมีและพลาสติกชีวภาพด้วย

นายเสกสรรฯ กล่าวสรุปว่า การลงทุนก่อสร้างนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ของ GGC สอดรับกับการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561-2570  ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-CURVE) ตามนโยบายของรัฐบาล โดยใช้เศรษฐกิจชีวภาพหรือBioeconomy เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ในอนาคตที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (New S-Curve) โดยได้เริ่มต้นผลักดันการลงทุนสร้างเศรษฐกิจชีวภาพ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะเป็นการดำเนินงานต่อเนื่อง เพื่อขยายผล Bioeconomy ในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางนั้น     อนึ่ง GGC ในฐานะ Green Flagship ของกลุ่ม พีทีที โกลบอล เคมิคอล (กลุ่ม GC) และผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมของไทย  มีความพร้อมเต็มที่ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้พืชเศรษฐกิจของประเทศ คือ ปาล์มและอ้อย ผ่านการลงทุนกว่า 14,000 ล้านบาท  เพื่อนำร่องพัฒนาพื้นที่ EEC (โรงงานผลิตเมทิสเอสเทอร์แห่งที่ 2 ซึ่งจะดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ปลายเดือนสิงหาคา 2561 นี้) และภาคเหนือตอนล่าง (โครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์) อย่างเร่งด่วน  

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC แกนนำด้านผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม                (Green Flagship) ของกลุ่ม พีทีที  โกลบอล เคมิคอล (GC) เป็นผู้บุกเบิกด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ โอลีโอเคมีในประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์แห่งการเป็นผู้นำของโอลีโอเคมีในตลาดโลก พร้อมกับ  การส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจปลายน้ำที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรให้กับประเทศ  เช่น อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สารลดแรงตึงผิว (Surfactants) ตลอดจนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยที่ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องของประเทศ

Comment : GGC จับมือ Chempolis ฟินแลนด์พัฒนา NBC เฟส 2
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ