ผลวิจัยชี้ ป่าปลูก ปตท. ช่วยดูดซับ CO2 ได้ 37.27 ล้านตัน

27/08/2018 | 1079 | Tags : ปตท. ปลูกป่า ป่า

ผลวิจัยชี้ ป่าปลูก ปตท. ช่วยดูดซับ CO2 ได้ 37.27 ล้านตัน


 

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตควบคู่กับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมตลอดมา โดยเฉพาะการดำเนินภารกิจในการส่งเสริมให้เกิดการฟื้นฟู และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง นับจากจุดเริ่มต้น คือ โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสทรงครองราชย์ครบ 50 ปี ในปี 2537  ซึ่ง ปตท. ดำเนินโครงการการปลูกป่า 1 ล้านไร่  จนนำมาสู่การจัดตั้งสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. เพื่อนำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์การปลูกป่า ของ ปตท.  มาขยายผลโดยป่าที่ ปตท. ปลูกกว่า 1.1 ล้านไร่ ยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่กว่า 82 % หรือประมาณกว่า 900,000 ไร่ เทียบเท่าพื้นที่ของกรุงเทพมหานครทั้งหมด ซึ่งได้รับความร่วมมือในการดูแลจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า หรือ รสทป. ที่เป็นกำลังสำคัญในช่วยกันดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องมาตลอด 24 ปี ภารกิจในการดำเนินงานปลูกป่า สร้างพื้นที่สีเขียว ของ ปตท.  ยังคงมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมในด้านการปลูก เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรป่าไม้ให้กับประเทศอย่างยั่งยืน ตลอดจนถึงมุ่งสร้างชีวิตที่มีคุณภาพแก่คนในสังคม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ เพื่อเศรษฐกิจที่ดีอันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปลูกป่า ปตท. ทุกช่วงระยะเวลา 3 ปี ซึ่งได้เริ่มดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน (ดำเนินการมาแล้ว 3 ครั้ง ปัจจุบันเป็นครั้งที่ 4) ล่าสุด ผลสรุปของการประเมินผลสัมฤทธิ์ฯการปลูกป่า ปตท. ในครั้งที่ 4 พบว่า

ป่าดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 37.27 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ 2.18 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี เพียงพอต่อการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถยนต์ส่วนบุคคลกว่า 1,128,572 คัน /ปี (คิดเป็น 12.8 % ของรถยนต์ส่วนบุคคลประเภทไม่เกิน 7 ที่นั่งที่จดทะเบียนของทั้งประเทศ) และเพียงพอต่อการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับคนไทย 457,720 คน /ปี

ปลดปล่อยก๊าซออกซิเจนสู่ชั้นบรรยากาศ 29.81 ล้านตันออกซิเจน หรือ 1.74 ล้านตันออกซิเจนต่อปี เพียงพอให้คนได้ใช้หายใจประมาณ 5.7 ล้านคนต่อปี

ประชาชนรอบพื้นที่แปลงปลูกป่าได้รับประโยชน์ทางตรงจากการเก็บหาของป่าเพื่อใช้ในครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าทั้งหมดประมาณ 280 ล้านบาทต่อปี

ตลอดระยะเวลา 40 ปี ปตท. ได้มุ่งเน้นถึงความสำคัญของการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ให้เติบโตไปพร้อม ๆ กัน อย่างยั่งยืน ผ่านการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ตลอดจนการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ชุมชนเพื่อร่วมกันดูแลรักษาป่าไม้และระบบนิเวศที่คนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลและยั่งยืนสืบไป

Comment : ผลวิจัยชี้ ป่าปลูก ปตท. ช่วยดูดซับ CO2 ได้ 37.27 ล้านตัน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ