พพ.เปิดเวทีถกทิศทางพลังงานอาเซียน


พพ.เปิดเวทีถกทิศทางพลังงานอาเซียน


 

                นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ พพ.ได้จัดให้มีการสัมมนานานาชาติเรื่อง "สถานการณ์พลังงานและโอกาสการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน" (International Conference on Energy situation and Investment Opportunities in Selected ASEAN Region)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนสถานการณ์ด้านพลังงาน นโยบายพลังงานของกลุ่มประเทศอาเซียน การสร้างโอกาสการลงทุนด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานใน            กลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิก         ซึ่งจากการหารือพบว่ากลุ่มประเทศอาเซียน 10   ประเทศมีแนวโน้มการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตและได้ให้ความสำคัญกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมากขึ้นจึงเป็นโอกาสของการลงทุน

                " การสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้แทนภาครัฐ จากประเทศไทย กัมพูชา เมียนมา เวียดนาม อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ร่วมอภิปรายกลุ่ม (Panel Discussion) หัวข้อ "มุมมองแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานและโอกาส ในการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน" ซึ่งในภาพรวมอาเซียนถือเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วและมีความโดดเด่นและมีศักยภาพสูงในเรื่องพลังงานทดแทนทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวล และเชื้อเพลิงชีวภาพ จึงเป็นโอกาสของการลงทุนจากเอกชนที่หลายประเทศเปิดกว้างมากขึ้น และเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมีความก้าวหน้ามากจึงทำให้อนาคตพลังงานทดแทนจะมีราคาที่ถูกลงเช่น พลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์เป็นต้น"นายยงยุทธ์กล่าว

                สำหรับประเทศไทยนั้นถือเป็นผู้นำทางด้านพลังงานทดแทนเในอาเซียนเพราะได้มีการวางแผนพัฒนาพลังงานระยะ 20 ปี (ปี 2558-2579 ) โดยเฉพาะแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 (EEP 2015) และแผนพัฒนาพลังงาน ทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2015) ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่ง ในการ             ตอบโจทย์นโยบพลังงาน 4.0 ของรัฐบาลปัจจุบัน ซึ่งการดำเนินงานภายใต้แผน มีเป้าหมาย 4 ด้าน ได้แก่ 

1.ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามข้อผูกพันของการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ 2.ลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิล 3.สร้างกลไกการแข่งขันไปสู่เสรีเพื่อราคาเป็นธรรม และ 4.การพัฒนาพลังงานชุมชนเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน 

 

 

Comment : พพ.เปิดเวทีถกทิศทางพลังงานอาเซียน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ