IRPC 4.0 ตั้งเป้าขึ้นแท่นผู้นำบริษัทดิจิทัลด้านปิโตรเคมี ปี 63

27/09/2018 | 406 | Tags : IRPC ไออาร์พีซี

IRPC 4.0 ตั้งเป้าขึ้นแท่นผู้นำบริษัทดิจิทัลด้านปิโตรเคมี ปี 63

 นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เปิดเผยถึงความคืบการดำเนินโครงการ IRPC 4.0 ภายใต้ยุทธศาสตร์ GDP  ว่า จากแผนดำเนินการโครงการ IRPC 4.0 ขณะนี้บริษัทฯ สามารถดำเนินการโครงการย่อยแล้วเสร็จจำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย

1. การจัดทำ "EKONS" ระบบแสดงผลตัวชี้วัดสำคัญในการกำกับดูแลโรงงาน ในรูปแบบคล้ายแผงหน้าปัดรถยนต์ (Dashboard) แสดงค่าเป็นจำนวนเงิน เพื่อช่วยให้บุคลากรสามารถปรับเปลี่ยนค่าควบคุมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมที่สุด โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการใน Wave 1 และ Wave 2 แล้วเสร็จ คิดเป็นประมาณ 40% ของโรงงานทั้งหมด สร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทฯ ประมาณ 110 ล้านบาท ในปีนี้และถ้าสำเร็จทั้งโครงการ จะสร้างมูลค่าเพิ่ม 1,200 ล้านบาทต่อปี

2. การจัดทำระบบวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูล (Spend Cube Analytics) เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ซึ่งจะสามารถลดค่าใช้จ่ายให้บริษัทฯ ได้ประมาณ 190 ล้านบาทต่อปี 

"ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ร่วมกับที่ปรึกษาวางแผนยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัล จัดทำแนวทางประยุกต์นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับทุกกระบวนการทำงานในองค์กร ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 2 โครงการ โดยในช่วงที่เหลือของปี 2561 คาดว่าจะมีโครงการที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จอีก 3 โครงการ ได้แก่ Advance Pricing, Predictive Maintenance  และ Tech Asset Collaboration


โดยโครงการ IRPC 4.0 อยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ GDP ในมิติ Power of "Digital" เป้าหมายคือ พลิกโฉมธุรกิจของ IRPC ให้เป็นผู้นำด้านดิจิทัลของกลุ่มบริษัทปิโตรเคมีภายในปี 2563  ด้วยการบูรณาการระบบดิจิทัลและนวัตกรรมทันสมัยต่างๆ  เข้ามาร่วมใช้ในขั้นตอนธุรกิจ ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ไม่น้อยกว่า 3,300 ล้านบาทต่อปี ภายใต้งบประมาณโดยรวมของโครงการประมาณ 1,700 ล้านบาท

สำหรับการดำเนินการโครงการ IRPC 4.0 ได้แบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะแรก บริษัทฯ ได้ร่วมกับที่ปรึกษาจัดทำแผนดำเนินการ ซึ่งแล้วเสร็จในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา  ระยะที่สองเป็นการรวบรวมข้อมูล วางระบบ และดำเนินการตามแผนงานซึ่งมีทั้งสิ้น 29 แผนงาน เริ่มดำเนินการในปี 2561 จำนวน 19 แผนงาน และอีกจำนวน 10 แผนงานจะเริ่มดำเนินโครงการในปี 2562

"นอกจากการดำเนินการตามแผนงานแล้ว เพื่อให้การกำกับดูแลโครงการ IRPC 4.0 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุเป้าหมายได้สำเร็จ บริษัทฯ ได้จัดตั้งสำนักบริหารจัดการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร (Strategic Transformation and Result Delivery) ทำหน้าที่เป็น Project Management Office (PMO) และมีคณะกรรมการขับเคลื่อน (Steering Committee)         ทำหน้าที่ตัดสินใจกำหนดทิศทางของโครงการ มีทีมงานจากสายงานต่างๆ ทำหน้าที่ผลักดันและขับเคลื่อนในแต่พื้นที่ รวมถึงการจัดหลักสูตรอบรม เสริมสร้างศักยภาพด้านดิจิทัลแก่พนักงาน ให้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวที่จะช่วยยกระดับให้บริษัทฯ เป็นผู้นำด้านดิจิทัลได้สำเร็จตามเป้าหมาย IRPC 4.0 และวิสัยทัศน์ที่จะเป็น "บริษัทปิโตรเคมีชั้นนำของเอเชีย ภายในปี 2563"

-------------------------

Comment : IRPC 4.0 ตั้งเป้าขึ้นแท่นผู้นำบริษัทดิจิทัลด้านปิโตรเคมี ปี 63