บอร์ด ปตท. มีมติจ่ายเงินปันผล0.80บาทต่อหน่วย

28/09/2018 | 554 | Tags : PTT ปตท. ปันผล

บอร์ด ปตท. มีมติจ่ายเงินปันผล0.80บาทต่อหน่วย


 

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 9/2561วันที่ 28 กันยายน 2561ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งแรกของปี2561ให้แก่ผู้ถือหุ้นของปตท. ในอัตรา 0.80 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 22,850 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.9 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

โดยมีรายละเอียดดังนี้ เงินปันผลจำนวน 0.45 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 12,853 ล้านบาท จ่ายจากกำไรจากกิจการ BOI ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษี ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีและไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

- เงินปันผลจำนวน 0.35 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 9,997 ล้านบาท จ่ายจากกำไรจากเงินปันผลจากบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในอัตราร้อยละ 50 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 ตุลาคม 2561และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26ตุลาคม 2561

 

Comment : บอร์ด ปตท. มีมติจ่ายเงินปันผล0.80บาทต่อหน่วย