IRPC รับรางวัลTop Community Care Companies in Asia 2018

16/10/2018 | 127 | Tags : IRPC ไออาร์พีซี

IRPC รับรางวัลTop Community Care Companies in Asia 2018

 คุณปิยดา จงพยุหะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร ผู้แทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Top Community Care Companies in Asia จาก Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES) 2018 จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ 

รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจดูแลพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น ไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญกับการบริหารธุรกิจเพื่อให้มีผลประกอบการ ที่ดี และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน แต่ยังตระหนักถึงการสร้างคุณค่าขององค์กรร่วมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เติบโตเคียงข้างกันไปอย่างยั่งยืน

Comment : IRPC รับรางวัลTop Community Care Companies in Asia 2018