ก.พลังงานปลื้ม 21 ผลงานทุบสถิติ ASEAN Energy Awards 2018


ก.พลังงานปลื้ม 21 ผลงานทุบสถิติ ASEAN Energy Awards 2018

 


 

นายยงยุทธ  จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า ในการจัดประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ASEAN Ministers on Energy Meetings - AMEM ครั้งที่ 36 ในระหว่างวันที่ 28 -30 ตุลาคม นี้ ที่ประเทศสิงคโปร์  ดร. ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พร้อมภาคเอกชนไทย เตรียมเข้าร่วมประชุม AMEM พร้อมทั้งได้นำคณะผู้ประกอบการไทยเตรียม เข้ารับรางวัล ASEAN Energy Awards 2018 ในงานนี้ด้วย นับเป็นความสำเร็จของไทยอีกครั้ง ที่สามารถคว้ารางวัลด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในเวทีอาเซียน      ได้สูงสุดเป็นอันดับ 1 รวม 21 รางวัล เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ที่ได้ 19  รางวัล โดยครั้งนี้มีผลงานที่ส่งเข้าประกวดจำนวน  รวมทั้งสิ้น 25 ผลงาน ซึ่งถือเป็นความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการส่งเสริมและพัฒนาด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน จนเป็นที่ยอมรับของประเทศสมาชิกในอาเซียน โดยเฉพาะความก้าวหน้าในการพัฒนานวัตกรรมพลังงานทางเลือกต่างๆ ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล จากเวทีการประกวด ASEAN Energy Awards 2018 เป็นรางวัลทางด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน  โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย

 1. การบริหารจัดการพลังงานดีเด่น ได้รับรางวัล รวมจำนวน 6 รางวัล   

  2. อาคารอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ได้รับรางวัล รวม 1 รางวัล

  3. อาคารเขียวดีเด่น ได้รับรางวัล รวม 1 รางวัล

  4. โครงการพลังงานหมุนเวียนดีเด่น ได้รับรางวัล รวม 13 รางวัล 

 

ความสำเร็จของการเข้ารับรางวัลทั้งสิ้น 21 รางวัลในเวทีอาเซียน เป็นผลมาจาก พพ. ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนในไทยมาอย่างต่อเนื่อง ตามยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน ภายใต้ แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก หรือ AEDP 2015   โดยผ่านเวทีการประกวด Thailand Energy Awards ขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ มีผู้ชนะการประกวด 69  ผลงาน จากจำนวนผู้ส่งผลงานเข้าประกวด  268  ผลงาน ผ่านหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards   ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านบุคลากร ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน   ส่งผลให้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้  ทำให้ประเทศไทยสามารถประหยัดพลังงานรวมมากกว่า 730 ล้านบาทต่อปี และสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 140,000 ตันต่อปี

Comment : ก.พลังงานปลื้ม 21 ผลงานทุบสถิติ ASEAN Energy Awards 2018
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ