กระทรวงพลังงานยกเลิกขอสำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน


กระทรวงพลังงานยกเลิกขอสำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน

      

 


          ในวันนี้ (5 พ.ย. 2561)  นายศิริ จิระพงษ์พันธ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จึงได้เข้าตรวจเยี่ยมการให้บริการของกรมธุรกิจพลังงาน  ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงาน ที่ได้เริ่มนำร่องให้การบริการประชาชน              ผู้มาขอรับบริการเกี่ยวกับการขออนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจดแจ้ง หรือรับแจ้ง   เพื่อให้เป็นไปตาม มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ดังกล่าว  เพื่อ               จะเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนในกรณีที่ต้องใช้เอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

          ทั้งนี้ ภายใต้ประกาศ ฯ ครั้งนี้  กระทรวงพลังงานจะได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญ ได้แก่

          1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ต้องเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แล้วเสร็จครบถ้วนโดยเร็ว  เพื่อยืนยันและเชื่อมโยงข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน

          2. ห้ามข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานขอสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจากผู้ที่มาติดต่อราชการ

          3. หากตามกฎหมายที่มีอยู่ ต้องมีใบคำขอสำเนาบัตรประชาชน ขอให้หน่วยงานต้องดำเนินการถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจากระบบเอง และห้ามมิให้เก็บค่าบริการจากประชาชนโดยเด็ดขาด

          4. การลงนามเพื่อยืนยันความถูกต้องในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานต้องดำเนินการลงนามในสำเนานั้น ๆ ด้วยตนเอง

Comment : กระทรวงพลังงานยกเลิกขอสำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน