PTTOR จับมือ ธรรมศาสตร์ ส่งเสริมศักยภาพบัณฑิต


PTTOR จับมือ ธรรมศาสตร์ ส่งเสริมศักยภาพบัณฑิต  

 นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR) และ รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือวิชาการ (MOU) ระหว่าง  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)   เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรอุดมศึกษาด้านการบัญชีและบริหารธุรกิจ ทั้งในด้านเนื้อหาหลักสูตร ตลอดจนวิธีการเรียนการสอนที่เน้นการสร้างประสบการณ์ในการเผชิญสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลกธุรกิจ ร่วมสนับสนุนการสร้างโอกาสและเวทีในการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ เพื่อหล่อหลอมให้บัณฑิตมีศักยภาพ มีความพร้อม สามารถปฏิบัติงานจริงได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา อีกทั้งยังร่วมส่งเสริมผลิตผลงานวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สามารถช่วยแก้ปัญหา และสนองตอบต่อความต้องการของภาคธุรกิจๆ ได้อย่างแท้จริง เพื่อสร้างคุณค่าร่วมให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

Comment : PTTOR จับมือ ธรรมศาสตร์ ส่งเสริมศักยภาพบัณฑิต
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ