บางจากฯ รับโอนสิทธิในแหล่งน้ำมันดิบนอร์เวย์


บางจากฯ รับโอนสิทธิในแหล่งน้ำมันดิบนอร์เวย์

 นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการลงทุนในบริษัท OKEA AS (OKEA) เพื่อดำเนินการพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมในประเทศนอร์เวย์ ผ่านบริษัท BCPR ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบางจากฯ ในประเทศสิงคโปร์ จากการร่วมลงทุนในแหล่งปิโตรเลียมกับกลุ่ม Seacrest Capital ว่า เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 OKEA ได้ชำระค่าซื้อสิทธิในแหล่งน้ำมันดิบ Draugen Field และ Gjøa Field ในประเทศนอร์เวย์ ให้แก่ Shell ตามสัญญาซื้อขายสิทธิในแหล่งปิโตรเลียม Draugen Field และ Gjøa Field (the agreements regarding  the assignment of a participating interest) ระหว่าง Shell กับ OKEA และได้รับโอนสิทธิทั้งหมดในแหล่งน้ำมันดิบดังกล่าวจาก Shell เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย OKEA จะเป็นผู้ดำเนินการ (Operator) ในแหล่ง Draugen ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

สำหรับแหล่งน้ำมันดิบดังกล่าว เป็นแหล่งปิโตรเลียมขนาดใหญ่ (World Class Asset) ที่มีอายุการผลิตต่อเนื่องในระยะยาว โดยมีกำลังการผลิตในส่วนของ OKEA ประมาณ 22,000 บาร์เรลต่อวัน สามารถผลิตน้ำมันดิบเบา ซึ่งการลงทุนครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดสร้างรายได้ในธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยบริษัท บางจากฯ ยังคงศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการขยายการลงทุนในธุรกิจต้นน้ำที่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัท บางจากฯ ต่อไป

อนึ่ง BCPR Pte. Ltd. เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ โดยบริษัท บางจากฯ ถือหุ้นผ่านบริษัท บีซีพีอาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทย และได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ OKEA เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 938,518,221.50 โครนนอร์เวย์ (NOK) (หรือประมาณ 3,650 ล้านบาท) โดยได้รับจัดสรรหุ้นใน OKEA คิดเป็นร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Comment : บางจากฯ รับโอนสิทธิในแหล่งน้ำมันดิบนอร์เวย์
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ