กกพ. หนุนการแข่งขันและปฏิรูปภาคพลังงาน


กกพ. หนุนการแข่งขันและปฏิรูปภาคพลังงาน


 

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ.ชุดปัจจุบัน กำลังอยู่ระหว่างการทบทวน แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงานฉบับปัจจุบัน และกำหนดให้ "การส่งเสริม และสนับสนุนการแข่งขันอย่างเป็นธรรม " เป็นวิสัยทัศน์ใหม่ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการระยะต่อไป  พร้อมทั้งวางกรอบแนวทางการกำกับดูแลภาคพลังงาน เพื่อสร้างความโปร่งใส เปิดเผย และตรวจสอบได้ สร้างความชัดเจนกฎระเบียบ และความเป็นธรรมให้กับองค์กรธุรกิจภาคเอกชน

 นอกจากนี้ กกพ. ยังเชื่อมั่น ว่าภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ดังกล่าว จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ บทบาท ภารกิจของ กกพ. ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ตอบสนองต่อนโยบายด้านพลังงานและแผนปฏิรูปภาคพลังงานของประเทศ และสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 พร้อมกันนี้ กกพ.จะนำเอาแนวทางการปฏิรูปภาคพลังงาน ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศ ด้านพลังงาน เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน งานกำกับดูแลภาคพลังงานของประเทศด้วย ขณะนี้ได้อยู่ระหว่างดำเนินการ อาทิ ระบบการออกใบอนุญาตโรงไฟฟ้าแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (OSS) การพัฒนา Big Data สำหรับการกำกับกิจการพลังงาน การสนับสนุนการพัฒนาโครงการโซลาร์ภาคประชาชน โครงการโซลาร์เสรี ตามนโยบายรัฐบาล และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ การเตรียมความพร้อมของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) นำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ก้าวสู่ Thailand 4.0 เพื่อเป็นองค์กรที่ทำงานอย่างโปร่งใส เปิดเผย และตรวจสอบการทำงานได้อีกด้วย

การคาดการณ์แนวโน้มภาคพลังงานไทย จะมีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จากผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีพลังงานอย่างรวดเร็ว การให้ความสำคัญกับการห่วงใยสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง แนวโน้มของการมีส่วนร่วมและสิทธิของภาคประชาชนและชุมชนในภาคพลังงานจะเพิ่มมากขึ้น  ในขณะที่ผู้ประกอบการไฟฟ้ารับอนุญาตภาครัฐ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จะแข่งขันกับธุรกิจภาคเอกชนได้ยากขึ้นกว่าเดิม แต่จะมีบทบาท ภารกิจที่สำคัญในการดูแลเสถียรภาพ และความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับประเทศ

ส่วนกิจการก๊าซธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันเป็นเชื้อเพลิงหลักที่สำคัญในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยยังคงมีบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบการรายเดียวในกิจการก๊าซธรรมชาติของประเทศ ก็จะเริ่มเร่งรัดเพื่อให้มีการเปิดเสรีมากขึ้น โดยจะมีการกำหนดแนวทางและกระบวนการขออนุญาตการประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ตลอดจนการพัฒนาและการออกใบอนุญาต ศูนย์ควบคุมการสั่งจ่ายก๊าซธรรมชาติ (Transmission System Operation: TSO) เพื่อดำเนินการควบคุมการ สั่งจ่ายก๊าซธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้พลังงาน

ทั้งนี้ ในการกำกับดูแล กิจการ ไฟฟ้า และกิจการก๊าซธรรมชาติ ของ กกพ. ในระยะต่อไป จะมุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนผ่านอย่างราบรื่น  ท่ามกลางเทคโนโลยีใหม่ๆทางด้านพลังงานทดแทน (RE) ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) การคำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวทางที่เป็นสากล ได้แก่ การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 (COP 21) ความพยายามในการสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนภาคประชาชน เพื่อลดกระแสการต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและโครงข่ายพลังงาน โดยที่ยังคำนึงถึงบทบาท ภารกิจหลัก ได้แก่ การสร้างความมั่นคง เพียงพอ และมีเสถียรภาพในภาคพลังงานของประเทศ อัตราค่าบริการเหมาะสมเป็นธรรม การพัฒนาและขยายโครงข่ายพลังงานที่เป็นธรรม ดูแลสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในสัดส่วนที่เหมาะสม ภายใต้แนวทางการสนับสนุน และส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในภาคพลังงาน

Comment : กกพ. หนุนการแข่งขันและปฏิรูปภาคพลังงาน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ