พพ.ผนึก 4 เครือข่ายรัฐและเอกชนสร้างหลักสูตรอาคารฯอนุรักษ์พลังงาน


พพ.ผนึก 4 เครือข่ายรัฐและเอกชนสร้างหลักสูตรอาคารฯอนุรักษ์พลังงานนายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  (พพ.)  เปิดเผยว่าวันนี้ (12 ธันวาคม 2561 ) พพ.ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย ซึ่งเป็นความร่วมมือของกระทรวงพลังงาน โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ระหว่าง ภาคเอกชนและสถาบันศึกษา จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท  ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรที่ด้านการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระดับอุดมศึกษา และสนับสนุนสร้างอาคารที่พักอาศัยประหยัดพลังงาน จะเป็นการต่อยอดให้เกิดการขยายองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานไปสู่เยาวชนที่จะเป็นนักออกแบบอาคารประหยัดพลังงานในระดับสากลในอนาคต

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการขยายเครือข่ายการส่งเสริมและสนับสนุนการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมาอย่างเนื่อง โดยที่ผ่านมา พพ.ได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเอกชน ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องการออกแบบอาคารให้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาอาคารอนุรักษ์พลังงาน และในขณะที่ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพื่อนำเนื้อหาไปบรรจุในหลักสูตร เพื่อนำไปประกอบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ 

อย่างไรก็ตามพพ.ได้ดำเนินการจัดทำกฎกระทรวงเกี่ยวกับมาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(Building Energy Code : BEC)  ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารให้สามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มต้นจากอาคารที่มีขนาด 10,000 ตารางเมตรขึ้นไปและคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ภายในปี 2562 ดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนสร้างบุคคลากรในสาขาวิชาชีพวิศวกรและสถาปนิกที่มีความเชี่ยวชาญสามารถออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานได้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และสนับสนุนส่งเสริมการสร้างอาคารประหยัดพลังงาน หนุนการลดใช้พลังงานร้อยละ  30 ภายในปี 2579 สอดรับแนวทางนโยบายการอนุรักษ์พลังงานตามแผนอนุรักษ์พลังงานประเทศ EEP 2015

Comment : พพ.ผนึก 4 เครือข่ายรัฐและเอกชนสร้างหลักสูตรอาคารฯอนุรักษ์พลังงาน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ