พพ.ปลื้มอาคารธุรกิจตื่นตัวการอนุรักษ์พลังงาน


พพ.ปลื้มอาคารธุรกิจตื่นตัวการอนุรักษ์พลังงานนายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  เปิดเผยว่าวันนี้ (26 ธ.ค.2561)  พพ.ได้จัดสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน "โครงการขยายผลติดฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงานสำหรับอาคารธุรกิจ" ซึ่งเป็นความก้าวหน้าของพัฒนาหลักเกณฑ์บริหารด้านการจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบ สำหรับอาคารธุรกิจที่ใช้มาตรฐานเดียวกันทุกประเทศที่ขณะนี้มีอาคารธุรกิจที่ได้รับการประเมินไปแล้ว  53 อาคาร แบ่งออกเป็น ประเภท สำนักงาน 31  แห่ง ประเภท ห้างสรรพสินค้า/ดิสเคาท์สโตร์ 14 แห่ง ประเภท โรงแรม 5 แห่ง ประเภท โรงพยาบาล  3  แห่ง   เพื่อให้เป็นไปตาม  ข้อกำหนดกฎกระทรวง และหลักเกณฑ์ วิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานหรือมาตรฐาน BEC  โดยการติดฉลากเพื่อแสดงข้อมูลการใช้พลังงานสำหรับอาคารธุรกิจ  ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาประสิทธิภาพอาคารภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี พ.ศ. 2558- 2579

"โครงการนี้นับว่าประสบความสำเร็จกว่าเป้าหมายที่วางไว้ สะท้อนให้เห็นว่า ภาคธุรกิจต่างๆได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารสำนักงานและสถานประกอบการมีการเข้าร่วมในปีที่ผ่านมาจำนวนมาก และสามารถผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดต่างๆเพื่อแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการรับรองในระดับสากล และยังสามารถเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบประสิทธิภาพอาคาร เพื่อนำไปเป็นแนวทางด้านบริหารจัดการพลังงานภายในหน่วยงานของตนเองได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น"นายยงยุทธ์ กล่าว

ทั้งนี้อาคารที่มีการติดฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงานในอาคารดังกล่าว จะเป็นเครื่องยืนยันมาตรฐานของอาคาร ต่อผู้ซื้อ ผู้เช่า ผู้ใช้อาคารทั่วไป ได้รับทราบข้อมูลก่อนการตัดสินใจ และยังกระตุ้นให้อาคารเก่าเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการอนุรักษ์พลังงานอย่างจริงจัง

 สำหรับเกณฑ์มาตรฐาน BEC ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในปี 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา ของคณะกฤษฎีกา โดยเริ่มต้นที่อาคารที่ขออนุญาตสร้างใหม่หรือดัดแปลงอาคารเพิ่มเติมที่มีขนาด 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป ซึ่งจะมีการขยายผลบังคับใช้ในอาคารที่มีขนาดเล็กลง ส่งผลให้ประสิทธิภาพการลดใช้พลังงานโดยรวมของประเทศเป็นไปตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมและยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ประหยัดพลังงานให้มีการขยายตัวมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารแบบ High Energy Performance Standard (HEPS) เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็น อาคาร Zero Energy Building (ZEB)ในอนาคต

 

Comment : พพ.ปลื้มอาคารธุรกิจตื่นตัวการอนุรักษ์พลังงาน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ