กกพ. ไฟเขียว จีพีเอสซี ควบรวม โกลว์


กกพ. ไฟเขียว จีพีเอสซี ควบรวม โกลว์

  


 นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเห็นชอบในการหลักการให้ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ จีพีเอสซี ควบรวมกิจการกับ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) โดยมีเงื่อนไข กำหนดให้ โกลว์ ขายกิจการบริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด ให้แล้วเสร็จก่อน หรือเวลาเดียวกันกับการควบรวม พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขในการให้ความคุ้มครองกลุ่มลูกค้าผู้ซื้อไฟฟ้าจากกลุ่มธุรกิจโกลว์ทั้งหมด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

"กกพ. มีมติเห็นชอบในหลักการให้จีพีเอสซี ควบรวมกับโกลว์ แล้ว หลังจากที่จีพีเอสซีได้ยื่นเรื่องเพื่อขออนุญาตควบรวมกิจการเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง จากการที่ก่อนหน้านี้ กกพ. ไม่อนุมัติและยกคำอุทธรณ์ โดยเห็นว่าข้อเสนอยังคงมีผลต่อการลดการแข่งขันในบางพื้นที่ ภายหลังจากที่ได้มีการปรับโครงสร้างทางธุรกรรม และยื่นเรื่องขออนุญาตเข้ามาอีกรอบหนึ่ง ซึ่งความชัดเจน ในการแก้ไขปัญหาลดการแข่งขัน ตามมติและข้อห่วงใยเดิมของ กกพ." นางสาวนฤภัทร กล่าว

 กกพ. มีมติพิจารณาเห็นชอบ ซึ่งประกอบด้วย เห็นชอบให้ บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) กระทำรวมกิจการกับ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) เนื่องจากเป็นไปตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อมิให้มีการรวมกิจการที่มีลักษณะก่อให้เกิดการผูกขาด ลดการแข่งขัน หรือ จำกัดการแข่งขันในการให้บริการพลังงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดเงื่อนไขบังคับก่อนการรวมกิจการให้แก่ บริษัทโกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ข้อ คือ ให้บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ขายกิจการของบริษัทโกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด ให้แล้วเสร็จก่อนหรือเวลาเดียวกันกับการดำเนินการรวมกิจการกับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

พร้อมกันนี้ยังเห็นชอบให้ กำหนดเงื่อนไขบังคับหลังการรวมกิจการโดยกำหนดเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) จำนวน 11 ข้อ และผู้รับใบอนุญาตบริษัทในเครือได้แก่ 1) บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด 2) บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จำกัด (จำนวน 2 ฉบับ) และ 3) บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัด รายละจำนวน 10 ข้อ รวมจำนวน 4 ราย 5 ฉบับ ทั้งนี้เงื่อนไขดังกล่าวจะมีการทบทวนหรือประเมินผลโดยคณะทำงานที่แต่งตั้งโดย กกพ. เพื่อให้เป็นธรรมกับทุกฝ่าย

 

 

Comment : กกพ. ไฟเขียว จีพีเอสซี ควบรวม โกลว์
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ