ปตท.สผ.กางแผนลงทุน5ปี ปรับกลยุทธ์รับมือราคาน้ำมันผันผวน

25/12/2014 | 1950 | Tags : News cate_sub_2_1

ปตท.สผ.กางแผนลงทุน5ปี ปรับกลยุทธ์ รับมือราคาน้ำมันผันผวน


นายเทวินทร์ วงศ์วานิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. สรุปผลการดำเนินงานในปี 2557 เปิดเผยกลยุทธ์การดำเนินงานและแผนการลงทุน5 ปีภายใต้ความผันผวนของสถานการณ์น้ำมันดังนี้

ผลการดำเนินงานของ ปตท.สผ. ในปี 2557 ยอดขายยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2557 ที่ผ่านมา ปตท.สผ. คาดว่ามีอัตราการขายปิโตรเลียม 320,000บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ9เป็นผลมาจากการเริ่มผลิตก๊าซธรรมชาติของโครงการซอติก้า และการเข้าซื้อกิจการใน Hess Thailand ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคเรื่องราคาน้ำมันที่ลดลงในไตรมาส 4 แต่ผลการดำเนินงานปกติของบริษัทไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เนื่องจากในส่วนของผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ขายคิดเป็นร้อยละ 33 ของปริมาณขายทั้งหมด บริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมันโดยการทำอนุพันธ์ประกันความเสี่ยง(Hedging) ไว้แล้วเป็นส่วนใหญ่ สำหรับก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท คิดเป็นประมาณร้อยละ 67 ของปริมาณการขายทั้งหมด มีราคาขายที่อ้างอิงราคาน้ำมันประมาณร้อยละ 30-50ประกอบกับราคาก๊าซฯ มีการปรับราคาตามสัญญาซื้อขายก๊าซฯ ของแต่ละโครงการในทุก ๆ 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี ทำให้แนวโน้มการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันในระยะสั้นไม่ส่งผลกระทบต่อราคาก๊าซฯมากนัก

อย่างไรก็ตาม จากการที่ราคาน้ำมันได้ปรับลดลงอย่างมาก อาจมีผลให้มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินบางโครงการ ณ สิ้นงวดตามมาตรฐานบัญชีปรับลดลงซึ่งจะมีผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนในการนี้บริษัทจะติดตามความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันอย่างใกล้ชิดและจะดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีต่อไป

แผนการลงทุน 5 ปี (2558-2562) 2.4 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ

สำหรับงบประมาณการลงทุน 5 ปี ตั้งแต่ปี 2558 - 2562 ของ ปตท.สผ.ประกอบด้วย ประมาณการรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure)และรายจ่ายดำเนินงาน (Operating Expenditure) รวมทั้งสิ้น 24,295 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ (สรอ.) เพื่อใช้ลงทุนและพัฒนาโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. มุ่งเน้นลงทุนในประเทศไทยและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้เกือบร้อยละ 80 โดยแบ่งตามแผน
รายปี ดังนี้

หน่วย : ล้านดอลล่าร์ สรอ.

2558

2559

2560

2561

2562

2558 - 2562

รายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure)

3,071

3,437

3,833

3,110

2,411

15,862

รายจ่ายดำเนินงาน (Operating Expenditure)

1,761

1,767

1,660

1,648

1,597

8,433

รายจ่ายรวมทั้งสิ้น (Total Expenditure)

4,832

5,204

5,493

4,758

4,008

24,295

ทั้งนี้รายจ่ายลงทุน5 ปีดังกล่าวยังไม่รวมประมาณการเงินลงทุนที่ ปตท.สผ. อาจต้องใช้เพิ่มสำหรับโอกาสทางธุรกิจเพื่อเพิ่มปริมาณสำรองให้กับบริษัท ซึ่งงบประมาณดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาทบทวนอย่างรอบคอบ อีกทั้งบริษัทได้จัดเรียงลำดับความสำคัญของการใช้เงินลงทุน (Prioritization) เพื่อรองรับสภาวะราคาน้ำมันที่ผันผวน ดังนี้

? โครงการที่มีการผลิตอยู่แล้ว จะดำเนินต่อไปเพื่อรักษาระดับการผลิตไม่ให้กระทบต่อความต้องการใช้ปิโตรเลียมในประเทศ

? โครงการที่อยู่ในขั้นพัฒนา มีการประเมินและปรับแผนการลงทุนให้มีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ราคาน้ำมัน

? โครงการที่อยู่ในขั้นสำรวจ จะชะลอการดำเนินงานในโครงการมีความเสี่ยงสูงและไม่มีภาระผูกพันออกไปก่อนเพื่อรอเวลาที่เหมาะสมในอนาคต

แผนการดำเนินงานปี 2558

สำหรับปี 2558 ปตท.สผ. ได้ประมาณการรายจ่ายรวมอยู่ที่4,832 ล้านดอลล่าร์ สรอ. โดยกว่า 2 ใน 3 ของรายจ่ายลงทุนจะเน้นการดำเนินงานโครงการต่างๆ ในประเทศไทย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยร้อยละ 52 ของการลงทุนเป็นกิจกรรมส่วนใหญ่มุ่งเน้นเพื่อรักษาระดับปริมาณการผลิตในประเทศไทย ได้แก่โครงการอาทิตย์โครงการเอส 1โครงการบงกชโครงการคอนแทร็ค 4 และโครงการ MTJDA ส่วนอีกร้อยละ 20 ของรายจ่ายลงทุนได้จัดสรรไว้สำหรับโครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายสำหรับโครงการในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ได้แก่ การลงทุนเพื่อรักษาระดับการผลิตของโครงการซอติก้ากิจกรรมการพัฒนาของโครงการเมียนมาร์เอ็ม 3 กิจกรรมการสำรวจเพื่อประเมินศักยภาพทางปิโตรเลียมของโครงการเมียนมาร์พีเอสซีจี และอีพี 2โครงการเมียนมาร์ เอ็มโอจีอี 3 และโครงการเมียนมาร์MD-7 และMD-8

จากประมาณการรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายดำเนินงานในปี 2558 ดังกล่าว ปตท.สผ.คาดว่าจะสามารถเพิ่มปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ยสำหรับปี 2558 ได้ถึง 343,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันหรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 6 จากปี 2557 โดยส่วนใหญ่จะมาจากการผลิตเต็มปีของโครงการซอติก้าและโครงการผลิตปิโตรเลียมของ Hess Thailand ที่บริษัทเข้าซื้อกิจการในปี 2557 รวมถึงการผลิตน้ำมันดิบจากโครงการแอลจีเรีย 433เอ& 416บีซึ่งคาดว่าจะเริ่มการผลิตครั้งแรกได้ในไตรมาส 2 ของปี 2558

"จากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ผันผวนซึ่งมีผลกระทบต่อ ปตท.สผ. ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์และแผนดำเนินงานของปี 2558 และแผนการดำเนินงาน 5 ปี เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจและการลงทุน รวมถึงการทำโครงการ "SAVE?to be SAFE" เพื่อปรับลดค่าใช้จ่ายต่างๆ  อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดี สามารถรองรับโอกาสใหม่ๆ ในการควบรวมหรือเข้าซื้อกิจการที่มีศักยภาพในราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัทจะติดตามสภาวะราคาน้ำมันดิบอย่างต่อเนื่อง หากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังอยู่ในระดับต่ำ บริษัทก็สามารถปรับลดการลงทุนลงอีกเพื่อรักษาสภาพคล่องและความแข็งแกร่งในการดำเนินงานต่อไป" นายเทวินทร์กล่าว

---------------

Comment : ปตท.สผ.กางแผนลงทุน5ปี ปรับกลยุทธ์รับมือราคาน้ำมันผันผวน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ