กรมธุรกิจพลังงานปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ำมันเป็นยูโร 5


กรมธุรกิจพลังงานปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ำมันเป็นยูโร 5


 

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าวว่าจากปัญหาสถานการณ์มลพิษทางอากาศในปัจจุบัน ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมโครอน (PM 2.5) สูงเกินมาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยสาเหตุของปัญหาเกิดจากหลายปัจจัยเช่น จำนวนรถที่เพิ่มขึ้นมาก การจราจรติดขัด การมีอาคารสูงจำนวนมาก และจากสภาพอากาศที่ไม่ถ่ายเท รวมถึงปัญหาส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีมาตรฐานคุณภาพน้ำมันที่ดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านในหลายประเทศ และมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลกระทบต่อปัญหามลพิษ เช่น สภาพเครื่องยนต์ การก่อสร้าง และโรงงานอุตสาหกรรม

ทางกรมธุรกิจพลังงานก็เห็นว่าการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน จัดเป็นแนวทางหนึ่งในการบรรเทาปัญหามลพิษดังกล่าว จึงได้มีการเชิญโรงกลั่นน้ำมัน จำนวน 6 โรงกลั่น ได้แก่ บมจ. ไทยออยล์ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น บมจ. ไออาร์พีซี และ บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย) มาประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเป็นยูโร 5  ซึ่งกลุ่มโรงกลั่นก็ได้ตระหนักถึงผลกระทบกรณีดังกล่าวและยินดีพร้อมปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเป็นยูโร 5 และได้เริ่มจัดทำแผนการดำเนินการในเบื้องต้นแล้ว

กรมธุรกิจพลังงานจึงได้เร่งรัดให้โรงกลั่นน้ำมันส่งแผนงานให้กรมโดยเร็วที่สุด ซึ่งโรงกลั่นน้ำมันจะสามารถดำเนินการตามแผนได้เมื่อได้รับความชัดเจนจากกรมควบคุมมลพิษและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

Comment : กรมธุรกิจพลังงานปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ำมันเป็นยูโร 5
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ