กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติMOUใช้พื้นที่สปก.

29/12/2014 | 1787 | Tags : กรมเชื้อเพลิง MOU

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติMOUใช้พื้นที่สปก.


                นางพวงทิพย์  ศิลปศาสตร์  อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  กล่าวว่า กรมได้เชื้อเพลิงธรรมชาติได้ลงนามข้อตกลง(MOU) ร่วมกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) โดยมีนายวีระชัย  นาควิบูลย์วงศ์  เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ร่วมลงนาม   เพื่อบันทึกความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้พื้นที่ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สปก.  เพื่อการดำเนินกิจกรรมด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมให้เป็นไปอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งในเรื่องขั้นตอน ระยะเวลา  และแนวทางปฏิบัติ  โดยเน้นสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานแบบประสานประโยชน์ ส่งเสริมการปฏิบัติงานร่วมกันในการควบคุม ดูแล รักษา สภาวะสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างเคร่งครัด  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมจัดหาพลังงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ  

              อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  กล่าวเพิ่มเติมว่า  ในอดีตที่ผ่านการดำเนินงานด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในบางพื้นที่อาจประสบปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจร่วมกันในการกำกับดูแลกับหน่วยราชการ   ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งได้ส่งผลต่อความต่อเนื่องด้านการจัดหาพลังงาน   ดังนั้น  จึงได้มีการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะในบางแปลงสัมปทานที่จำเป็นต้องมีการสำรวจหรือผลิตในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สปก.  จึงเป็นที่มาของการลงนามใน MOU  ครั้งนี้  ซึ่งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่ความร่วมมือที่ดีต่อไปในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ  และจะเป็นการนำร่องที่จะนำไปสู่การประสานงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนต่อไปในอนาคต  

................

Comment : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติMOUใช้พื้นที่สปก.
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ